Wien-konventionen og tilhørende protokol

Konvention om beskyttelse af ozonlaget.

Beskrivelse og formål: FN-reguleringen består af en rammekonvention - Wien konventionen fra 22. marts 1985 om beskyttelse af ozonlaget - og en tilhørende protokol - Montreal Protokollen fra 16. september 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Konventionen er hovedsageligt en hensigtserklæring om samarbejde om forskning og udveksling af informationer. Konventionen forpligter dog de deltagende parter til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte mennesket og miljøet mod de skadelige virkninger, der stammer fra eller skønnes at stamme fra menneskelige aktiviteter, der skader ozonlaget. Montreal-protokollen er en tilhørende nedskæringsaftale om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Tiltrædelse: Grønland tiltrådte konventionen i 1988, da Kongeriget Danmark ratificerede den uden forbehold for Grønland.

Protokol og ændringer hertil: Montreal-protokollen fra 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Protokollen blev underskrevet i 1987 og indeholder bindende aftaler om reduktion af forbrug og produktion af en række ozonlagsnedbrydende stoffer. Protokollen revideres regelmæssigt på grundlag af videnskabelige, tekniske, miljømæssige og økonomiske vurderinger.