Kommunernes Tilsynsråd

Beskrivelse af Kommunernes Tilsynsråd

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for Kommunernes Tilsynsråd. Tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse (Styrelsesloven) og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.

Som sekretariat forbereder Indenrigsafdelingen Tilsynsrådets sager til behandling og indhenter de fornødne udtalelser i sager og søger faktum belyst. Herefter udarbejder Indenrigsafdelingen i de enkelte sager redegørelser til Tilsynsrådets møder med et uddrag af sagens faktum og en angivelse af de bestemmelser, der gælder for det pågældende område.

 

Naalakkersuisut kan indbringe en sag for Tilsynsrådet, såfremt en kommune ikke inden for en fastsat tidsfrist fremsender dokumentation for forhold, som Naalakkersuisut ønsker uddybet i forbindelse med tilsynet. Ifølge § 49 i Styrelsesloven kan Naalakkersuisut beslutte, om der er tilstrækkeligt grundlag for at indbringe en sag for Tilsynsrådet. I bemærkningerne til denne bestemmelse nævnes det, at det er Naalakkersuisut, som alene kan beslutte, om en sag har sådan karakter, at sagen bør indbringes for Tilsynsrådet med overvejelse om sanktioner. Andre kan således ikke indbringe en sag for Tilsynsrådet.

 

Kommunernes Tilsynsråd består af følgende medlemmer:

  • Formand Sólja í Ólavstovu, Ombudsmand på Færøerne (udpeget af Landsdommeren i Grønland)
  • Ole Dorph (udpeget af Inatsisartut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018)
  • Agathe Fontain (udpeget af Inatsisartut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018)
  • Hans Aronsen (Udpeget af kommunerne i forening)
  • Emilie Olsen (Udpeget af kommunerne i forening)

 

Tilsynsrådet holder møde så ofte, som formanden eller tre medlemmer finder det nødvendigt. Formanden træffer bestemmelse om indkaldelsesfrist og indkaldelsesmåde. Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to af de øvrige medlemmer deltager i mødet.

 

Du kan læse Kommunernes Tilsynsråds forretningsorden her:

Forretningsorden for Kommunernes Tilsynsråd

 

Hjemmelsgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (se kapitel 6 for afsnittet vedrørende Kommunernes Tilsynsråd)