Landbrug

Landbrugsafdelingen varetager administration og forvaltning af landbrugserhvervet med henblik på at sikre landbruget udviklingsmuligheder og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved, at:

1) sikre en hensigtsmæssig udvikling af landbrugserhvervene og en styrkelse af konkurrenceevnen i disse erhverv,

2) værne dyrkningsjordene, græsningsarealerne og de dertil knyttede landskabelige værdier, således at hensynet til det omgivende miljø og landbrugets erhvervsøkonomiske interesser tilgodeses, herunder i forhold til anden erhvervsmæssig virksomhed,

3) sikre en bæredygtig anvendelse af jordbrugsmæssige arealressourcer, og

4) sikre rimelige forhold for husdyrene.