TAC og fiske-kvoter

stemningsbillede

Naalakkersuisut fastsætter TAC og fiske-kvoter efter høring af relevante parter

Ved udnyttelsen af vores levende ressourcer lægger Naalakkersuisut vægt på, at udnyttelsen sker på et bæredygtigt grundlag. Her kommer forvaltningen af fiskeressourcerne ind ved bl.a. kvotefastsættelser.

Hvorfor fastsætte kvoter
Grønland har tiltrådt en række internationale konventioner såsom Rio-deklarationen 1992 (om miljø og udvikling), Biodiversitetskonventionen (CBD) og Washington konventionen (CITES), der indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og at udnyttelse af naturlige ressourcer skal være bæredygtigt og i overensstemmelse med forsigtigheds­princippet.

Det grønlandske fiskeri er da også gennem årene blevet stadig mere reguleret med henblik på sikring af bæredygtig udnyttelse. Kvotefastsættelser fastsættes således på et videnskabeligt grundlag og på brugerviden, hvilket vil sige fiskernes erfaringer og observationer. Vi lever i en tid, hvor omverdenen og aftagerne af vores fiskeprodukter ikke stiltiende accepterer, hvad som helst. Stadigt flere forbrugere foretrækker at købe fisk og fiskeprodukter, som de ved kommer fra bæredygtig udnyttelse.

Vi deler desuden en række af vores fiskeressourcer med vores nabolande, og andre lande i Nordatlanten, som kræver fælles forvaltning, herunder enighed om kvotefastsættelse.

Endelig er kvoteregulering vigtigt fordi ikke mindst vores efterkommere skal kunne høste af vores levende ressourcer.

Fastsættelse af TAC og kvoter
I henhold til lovgivningen skal Naalakkersuisut fastsætte TAC (Total Allowable Catch), som står for den totale tilladte fangstmængde, for kvoterede fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium, hvorefter der sker en kvotefordeling til det kystnære og havgående fiskeri. Som led i processen med fastsættelse af kvoter er der, for de bestande som Grønland deler med nabolande og/eller som fiskes i internationalt farvand, forudgående indgået internationale aftaler om forvaltningen af disse bestande enten bilateralt med nabolande i Nordatlanten eller multilateralt med flere fiskerinationer i Nordatlanten i regi af internationale fiskeriforvaltningsorganisationer.

Fastsættelsen af kvoter sker på baggrund af den biologiske rådgivning fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd) og NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) i samarbejde med Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), som deltager aktivt i de rådgivende organisationers arbejdsgrupper.    

Indberettede fiskeridata fra erhvervet til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har stor betydning i forbindelse med rådgivningen, som formidles af Naturinstituttet, idet disse data tages med i den endelige biologiske rådgivning.