Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:
  • Kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt (Overordnet tilsyn)
  • Landets sociale døgninstitutioner
Lovgrundlaget for Tilsynsenhedens opgaver
  • Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, §§ 1 & 3 (med senere ændringer)
  • Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, §§ 9-11
  • Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni9 2019 om støtte til personer med handicap, §§ 64-68
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område
Overordnet tilsyn

Tilsynsenheden fører et dialogbaseret overordnet tilsyn med kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt, der fortrinsvist foregår ved besøg hos såvel de centrale kommunale forvaltninger som de lokale forvaltninger i de enkelte byer og bygder. Der udtages og gennemgås et antal konkrete borgersager inden for det sags- og lovområde, der ønskes gennemgået ved tilsynsbesøget og omfatter 1) jura, 2) økonomi, 3) den socialfaglige kvalitet. Det juridiske og socialfaglige tilsyn vurderes på 1) overholdelse af skrevne og praksisskabte regler, 2) udøvelse af fortolkning og skøn, 3) sagsoplysning, sagsbehandling og klagebehandling, 4) håndtering af kompetence- og habilitetsproblematikker, 5) egenkontrol og ledelsesstil. Tilsynet vil typisk fokusere på et eller flere konkrete regelområder ad gangen.

Tilsynsenheden skal årligt gennemføre mindst 1 overordnet tilsyn i hver kommune og som led i tilsynet have besøgt samtlige byer inden for hver 4-årig kommunal valgperiode.

Døgninstitutionstilsynet

Tilsynsenheden fører et driftsmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med alle sociale døgninstitutioner, såvel Selvstyreejede som kommunale og selvejende institutioner. Tilsynet ser på både generelle retningslinjer og konkrete handleplaner samt behandlingsplaner for de konkrete beboere. Døgninstitutioner for børn bedømmes ud fra disse 8 kriterier : 1) Børnenes mulighed for uddannelse og beskæftigelse, 2) Børnenes mulighed for at blive selvstændige og understøtte relationer til familie og netværk, 3) Døgninstitutionens målgrupper, herunder indholdet i døgninstitutionens tilbud til målgruppen, samt børnenes indflydelse på egen livssituation, 4) Døgninstitutionens metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller familieterapeutisk praksis, 5) Døgninstitutionens organisation og ledelse, 6) Døgninstitutionens personalemæssige kompetencer, 7) Døgninstitutionens økonomi, herunder om der foreligger et regnskab, der er revideret af en godkendt revisor, 8) Døgninstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgninstitutionens metoder. Døgntilbud for voksne med handicap vurderes ud fra nogle tilsvarende kriterier, dog tilpasset efter hvilke ydelser, målgruppen har behov for.

Tilsynet bestræber sig på at besøge hver institution 2 gange inden for en 3 årig periode.

Hvert tilsyn afsluttes med en rapport, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger

Tilsynsenheden kan kontaktes telefonisk på +299 34 50 00 fra mandag til og med fredag kl. 09.00 – 16.00, og har følgende postkasse soctilsyn@nanoq.gl
Alle skriftlige henvendelser rettes til denne postkasse, ikke til enkelte personer. Henvendelserne bliver viderestillet til den rette sagsbehandler efterfølgende, som besvarer henvendelsen.


Yderligere information om Tilsynsenheden kan indhentes hér