Spørgsmål og svar til invitationsskrivelse for koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia


Naalakkersuisut og Qeqqata Kommune offentliggjorde d. 21. januar 2016 en invitationsskrivelse og inviterede dermed borgere og virksomheder til at søge om koncession til sportsfiskeri efter fjeldørred i 16 udlagte elve i Qeqqata Kommunia.
I forbindelse med ansøgningsrundens indledende fase har der været rejst en række spørgsmål om de nøjagtige vilkår for at søge og besidde en sådan koncession.
Denne skrivelse besvarer de spørgsmål, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har modtaget i forbindelse med ansøgningsrunden og adresserer desuden en række forhold, hvor Departementet skønner at en præcisering af vilkårene vil være hensigtsmæssig.

Rettelse vedrørende krav om serviceattest

Det fremgår fejlagtigt af invitationsskrivelsen og ansøgningsskemaet, at ansøgere skal vedlægge en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Ansøgere, der er CVR-registreret, skal i stedet vedlægge en fuldstændig udskrift fra CVR-registret. Ansøgere, der ikke er CVR-registreret, skal vedlægge GER-nummerbevis.

Jeg vil gerne have en koncession. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du gerne vil søge om en koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia skal du indsende en ansøgning til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel inden 7. marts 2016 kl. 12.00. På Departementets hjemmeside findes en invitationsskrivelse, hvor alle relevante vilkår og krav er beskrevet.

En ansøgning om koncession til sportsfiskeri skal foruden et udfyldt ansøgningsskema, der findes på hjemmesiden, indeholde en aktivitetsplan, finansieringsplan og flere andre bilag som beskrevet i invitationsskrivelsen.

 

Andres adgang til koncessionsområdet. Hvilke regler gælder?

En koncession, giver mulighed for at opnå eneret til at drive sportsfiskeri indenfor et afgrænset område. Hvilket betyder at andre udbydere af sportsfiskeri ikke må anvende det pågældende område.

En koncessionshaver skal respektere andre virksomhedes aktiviteter i området. Dette kan for eksempel være, erhvervsfiskeri, udføre turistaktiviteter dog med undtagelse for sportsfiskeri, forundersøgelser til råstofindustrien mv. 

Privatpersoner der ønsker at fiske i en koncessionselv, kan gøre dette uden tilladelse fra koncessionshaver.

Turister der har erhvervet et fisketegn kan som reglerne er i dag også fiske i koncessionsområder uden at have købet rettigheder af koncessionshaver. Dog må turister ikke købe sig adgang til koncessionsområdet af andre end koncessionshaveren. Naalakkersuisut vil se nærmere på disse regler.

 

Vederlag ifm. myndighedsbehandling: Hvem og hvornår skal der betales for myndighedsbehandling?

Det skal præciseres, at Naalakkersuisut eller Qeqqata Kommunia udelukkende kan opkræve betaling for myndighedsbehandling fra aktører, der har fået meddelt en koncession. Betaling for myndighedsbehandling kan eksempelvis kræves ved behandling af sager om dispensation, forlængelse af en koncession og tilsynsbesøg.

Det kan desuden præciseres, at betaling ifm. myndighedsbehandling tilfalder den myndighed, der har haft ansvaret for den pågældende myndighedsbehandling.

Taksten for myndighedsbehandling udgør pt. 731 kr. pr. time.

                                                                                                                                  

Forhold ved en koncessionshavers konkurs: Hvad sker der med koncessionen?

Det følger af lovgivningen og invitationsskrivelsen, at Naalakkersuisut kan tilbagekalde en koncession i tilfælde af, at en koncessionshaver går konkurs.

Hvis en anden aktør opkøber konkursboet efter en koncessionshaver (der eksempelvis kan indbefatte bygninger eller andre anlæg på et koncessionsområde), skal der søges om evt. overdragelse af koncessionen.

Det kan desuden præciseres, at det i tilfælde af en konkurs vil være konkursboets ansvar at foretage den nødvendige oprydning på koncessionsområdet.

 

Hvem skal betale for eventuelle redningsaktioner mv., hvis en gæst kommer til skade eller må evakueres fra koncessionsområdet?

Turister i Grønland har selv har ansvar for at tegne en rejseforsikring, der også dækker behandling og transport ifm. eventuelle nødstilfælde.

Det er således op til den enkelte turist at tegne en sådan forsikring. Koncessionshaver har ret til at stille krav om, at gæster har tegnet en sådan forsikring før opholdet påbegyndes.

 

Hvorfor er ansøgningsfristen så kort?

Det følger af loven, at ansøgningsfristen ved en ansøgningsrunde ifm. turismekoncessioner skal være mindst 45 dage. Ansøgningsfristen i den aktuelle ansøgningsrunde er 46 dage.

 

Hvorfor kan kun aktieselskaber og anpartsselskaber søge om koncession?

Ifølge loven om turismekoncessioner kan både enkeltpersoner og aktie- eller anpartsselskaber søge om koncession til turismeaktiviteter.

 

Hvordan er vederlagene fastsat?

Vederlagene for at have en koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia udgør 130 kr. pr. gæst pr. dag. Desuden vil der efter koncessionens andet år blive opkrævet et vederlag på 2.500 kr. pr. elv. Vederlagene pristalreguleres, således at de følger den almindelige prisudvikling.

Niveauet for de omtalte vederlag er fastsat på basis af sammenlignelige vederlag i bl.a. Norge og Canada. Det er desuden i det konkrete tilfælde besluttet at lægge niveauet for vederlag levere end i de omtalte lande for på denne måde at skabe mulighed for konkurrence og for at koncessionshaverne kan koncentrere sig om at etablere deres erhverv, da koncessioner er et relativt nyt turismeinitiativ i Grønland.

 

Kan man have koncession til mere end én elv?

Det er muligt for en person eller et selskab at have koncession til mere end én elv ad gangen. I sådanne tilfælde vil der blive meddelt en koncession pr. elv.

Hvis en ansøger ønsker at søge om koncession til mere end én elv, skal dette tydeligt markeres i ansøgningen. Ansøgningen skal ledsages af en aktivitetsplan til hver elv/koncessionsområde.

 

Kan en koncessionshaver ’udleje’ en koncessioneret elv?

Ja. En koncessionshaver kan indgå aftaler med andre aktører om at levere de produkter, der er omfattet af koncessionen eller indgå i et samarbejde om at levere produkterne. I sådanne tilfælde vil det dog stadig være koncessionshaver, der er endeligt ansvarlig for, at regler og vilkår for koncessionen overholdes.