TAC og fiske-kvoter

stemningsbillede

Naalakkersuisut fastsætter TAC og fiske-kvoter efter høring af relevante parter

Naalakkersuisut fastsætter TAC og fiske-kvoter efter høring af relevante parter

Hvorfor fastsætte kvoter
Grønland har tiltrådt en række internationale konventioner såsom Havretskonventionen (2004), Rio-deklarationen 1992 (om miljø og udvikling), Biodiversitetskonventionen (CBD) og Washington konventionen (CITES), der indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og at udnyttelse af naturlige ressourcer skal være bæredygtigt og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Det grønlandske fiskeri er gennem årene blevet stadig mere reguleret med henblik på sikring af bæredygtig udnyttelse. Kvotefastsættelser sker som udgangspunkt således på et videnskabeligt grundlag og på brugerviden, hvilket vil sige fiskernes erfaringer og observationer. Vi lever i en tid, hvor omverdenen og aftagerne af vores fiskeprodukter ikke stiltiende accepterer, hvad som helst. Stadigt flere forbrugere foretrækker at købe fisk og fiskeprodukter, som de ved kommer fra bæredygtig udnyttelse.

Vi deler desuden en række af vores fiskeressourcer med vores nabolande, og andre lande i Nordatlanten, som kræver fælles forvaltning, herunder enighed om kvotefastsættelse.
Endelig er kvoteregulering, efter bæredygtige principper, et vigtigt redskab til at sikre, at vores efterkommere også skal kunne høste af vores levende ressourcer.

Fastsættelse af TAC og kvoter
I henhold til lovgivningen skal Naalakkersuisut fastsætte TAC (Total Allowable Catch), som står for den totale tilladte fangstmængde, for kvoterede fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium.. Som led i processen med fastsættelse af TACer der, for de bestande som Grønland deler med nabolande og/eller som fiskes i internationalt farvand, forudgående indgået internationale aftaler om forvaltningen af disse bestande enten bilateralt med nabolande i Nordatlanten eller multilateralt med flere fiskerinationer i Nordatlanten i regi af internationale fiskeriforvaltningsorganisationer.

Fastsættelsen af TAC sker på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd) og NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) i samarbejde med Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), som deltager aktivt i de rådgivende organisationers arbejdsgrupper.

Indberettede fiskeridata fra erhvervet til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har stor betydning i forbindelse med rådgivningen, som formidles af Naturinstituttet, idet disse data tages med i den endelige videnskabelige rådgivning.

TAC 2021

TAC 2020

TAC 2019

TAC 2018

TAC 2017

TAC 2016

TAC 2015