Internationalt samarbejde og fiskeriaftaler

Forvaltningen af fiskeriområdet omfatter, ud over det nationale fiskeri, også samarbejde i regionale og internationale fora og organisationer samt en række internationale fiskeriaftaler omkring fiskerisamarbejde, forvaltning af fælles fiskebestande og kvotebytte.

Regionale fiskeriorganisationer

Grønland er medlem af de regionale fiskeriorganisationer: Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO), Northeast Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) og North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO).
NAFO er en mellemstatslig regional fiskeriforvaltningsorganisation, som består af 13 medlemmer – eller såkaldt kontraherende parter. Disse er: Canada, Cuba, Danmark på vegne af Færøerne og Grønland (DFG), EU, Frankrig på vegne af St. Pierre og Miquelon, Island, Japan, Norge, Rusland, Storbritannien, Sydkorea, Ukraine og USA.

Organisationens konventionsområde omfatter det Nordvestlige Atlanterhav, herunder havområdet mellem Grønland og Canada. NAFO’s reguleringsområde omfatter farvandene uden for kyststaternes 200 sømil grænser ved Grønlands sydvestkyst, Canadas østkyst og USA’s nordøstkyst. NAFO’s forvaltningskompetence omfatter alle fiske- og skaldyrsarter indenfor NAFO-reguleringsområdet med enkelte undtagelser som eksempelvis laks, der er reguleret af NASCO. NAFO skal ifølge konventionen medvirke til at sikre bevarelse og optimal udnyttelse af fiskeressourcerne. Desuden yder NAFO videnskabelig rådgivning til hele konventionsområdet, herunder til de grønlandske fiske- og skaldyrsbestande i Vestgrønland. Læs mere om NAFO

NEAFC er en mellemstatslig regional fiskeriforvaltningsorganisation, som kan betragtes som en søsterorganisation til NAFO. Hvor NAFO dækker det nordvestlige Nordatlanten, dækker NEAFC det nordøstlige Nordatlanten. De kontraherende parter i NEAFC er: Danmark på vegne af Færøerne og Grønland (DFG), EU, Island, Norge, Storbritannien og Rusland.

I NEAFC regi hører kyststatsforhandlinger omkring arter som makrel, sild, blåhvilling og rødfisk også til. Grønland er kyststat til makrel og rødfisk, og deltager som observatør til sild og blåhvilling. Læs mere om NEAFC

NASCO er en international fiskeriorganisation med seks medlemmer (Canada, Danmark på vegne af Færøerne og Grønland, EU, Norge, Storbritannien, Rusland og USA). Konventionen omfatter laksebestandene i det nordlige Atlanterhav. NASCO består af Rådet og herunder tre regionale kommissioner: Den Nordøstatlantiske Kommission (EU, Danmark på vegne af Færøerne, Norge og Rusland), den Nordamerikanske Kommission (Canada og USA) og den Vestgrønlandske Kommission (Canada, EU, USA og Danmark på vegne af Grønland).

Formålet med NASCO er at fremme bevaring, genopbygning og forøgelse af laksebestandene samt at fremme videnskabelig analyse af og information om bestandene. Grønland arbejder i NASCO for at bevare Grønlands historiske rettigheder til laksefiskeri. Læs mere om NASCO

Hent den 1-årige forvaltningsaftale for Grønlands laksefiskeri.

Internationalt fiskerisamarbejde
North Atlantic Fisheries Ministers Conference – NAFMC

Årlig fiskeriministermøde for Grønland, Island, Færøerne, Canada, EU, Norge, Storbritannien og Rusland. Værtskabet for NAFMC går på tur mellem deltagerlandene.

Den Nordatlantiske Fiskeriministerkonference (NAFMC) har hele Nordatlanten som interesseområde. Konferencen er ikke et besluttende organ, men et forum, hvor fiskeriministrene i Nordatlanten mødes for at diskutere synspunkter. Konferencen er fritstillet i forhold til, hvilke fiskerirelaterede emner deltagerlandene kan diskutere. De nordatlantiske fiskeriministre afholder møderne i et uformelt miljø således, at der er mulighed for at knytte kontakter mellem landene. Der afholdes bilaterale møder i margen af konferencen.

Formålet med konferencerne, ud over diskussion af de udvalgte emner, er gensidig inspiration ministrene imellem omkring emner, der kan være til gavn for forvaltning og udnyttelse af fiske- og skaldyrsbestandene i Nordatlanten.

Nordisk Ministerråd
Nordisk Ministerråd (NMR) er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Samarbejdet i NMR er politisk og retter sig mod politikerne og forvaltningerne i de nordiske lande. Naalakkersuisut benytter det nordiske samarbejde til at fremme Grønlands politiske interesser i internationale organisationer samt til at optimere grønlandsk nytte af, og indflydelse på, de fælles nordiske beslutninger.

Nordisk Ministerråd er ikke ét ministerråd, men sammensat af 10 faglige ministerråd. Grønlands deltagelse i de enkelte ministerråd og embedsmandskomitéer varetages i de relevante departementer. Der er, ud over arbejdsgruppemøder og embedsmandskomitémøder på embedsmandsniveau, også et årligt ministermøde i hvert ministerråd.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug arbejder i fagsektoren i Nordisk Ministerråd for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS), som er ét ministerråd med fire politiske områder: Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug. MR-FJLS arbejder for at styrke en bæredygtig udvikling inden for de fire sektorer. Læs mere om Nordisk Ministerråds arbejde