Fiskeri

Fiskeri
Fiskeriet er Grønlands største og vigtigste erhverv. Fiskeressourcerne i de grønlandske farvande er samfundets ejendom. Ressourcerne stilles til rådighed for fiskerierhvervet via forskellige forvaltningsmodeller med hjemmel i Fiskeriloven og følgelovgivningen hertil.


Foto: Royal Greenland

Fiskeriet i Grønland
Grønlands fiskeriterritorium ved Vest- og Østgrønland strækker sig 200 sømil ud fra kysten. Grønlands fiskeriterritorium opdeles i det vest- og østgrønlandske fiskeområde, med en skillelinje som ligger ud fra Sydgrønland. Erhvervsfiskeriet ved Grønland deles op i det havgående fiskeri og det kystnære fiskeri, som også betegnes henholdsvis som udenskærs- og indenskærs fiskeri.

Det kystnære segment: Det kystnære fiskeri foregår hovedsageligt på vestkysten, idet der ikke er væsentligt kommercielt kystnært fiskeri på østkysten, og der er kun et indhandlingsanlæg på østkysten.

Det kystnære fiskeri foregår fra basislinjen og ud til 3 sømils grænsen med joller og mindre fartøjer under 75 BRT/120 BT. Der er dog visse undtagelser fra disse regler. Kystnære torske- og krabbefartøjer må også fiske udenskærs. Fiskeri efter kammuslinger kan forgå udenskærs- og indenskærs uanset fartøjets størrelse.
 
De kystnære fiskeri foregår primært med garn og line, men også trawl. Det kystnære fiskeri består af joller og fartøjer under 75 BRT/120 BT, men i nogle områder kan der også bruges hundeslæde og snescooter i forbindelse med isfiskeri om vinteren.

I det kystnære segment drives der primært fiskeri efter hellefisk, rejer, torsk, krabber og stenbider, men der fiskes også efter kammuslinger, helleflynder, havkat, laks, ørred og rødfisk.

Det havgående segment: Det havgående fiskeri foregår fra 3 sømils grænser og ud til 200 sømils grænsen. Det havgående fiskeri foregår både på vest- og østkysten. Der fiskes også i andre landes territoriale farvande i henhold til bilaterale fiskeriaftaler og i internationalt farvand på fælles bestande.

I det havgående fiskeri drives der primært fiskeri efter rejer, hellefisk, torsk, og rødfisk samt pelagiske arter som lodde, sild og makrel.

Grønlandsk fiskeri i andre farvande
Grønlandske havgående fartøjer har adgang til at fiske i færøsk, norsk og russisk farvand. Adgang til fiskeri i udenlandsk farvand er lagt i faste rammer og der er forhandlinger hvert år, hvor der udveksles kvoter gennem gensidige aftaler mellem de pågældende lande og Grønland.

Ud over fiskeri i andre landes farvand har Grønland adgang til fiskeri i de to internationale havområder, der ligger sydvest for Grønland (NAFO området) og syd for Grønland (NEAFC området).

Kvoter og licenser
Fiskeriet er blandt andet reguleret gennem kvoter og licenser, der fastsættes af Naalakkersuisut. Licensen bekendtgør for hver enkelt ejer eller selskab, hvilke arter pågældende licensholder må fiske, med hvilke fartøjer og i hvilke territorium fiskeriet må finde sted samt nærmere betingelser for fiskeriet.

Licenserede arter er alle de fiskearter, man skal have licens for at fiske erhvervsmæssigt. Listen over de arter, der skal være licens til, reguleres af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

Licenstyper pr. art og fartøjstypeDer er primært 2 forskellige licenstyper, nemlig de tidsbegrænsede licenser, der udstedes for højst ét år af gangen og de tidsubegrænsede licenser. Til hver type kan der knyttes en højst tilladt fangstmængde eller ej.

Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer. I kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik udstedes licenser afhængigt af fartøjets længde (L.O.A.) på 6 meter. For fartøjerne over 6 meter og som er mindre end 19,99 BRT/31,99 BT. er licensen tidsubegrænset med en højst tilladt fangstmængde, mens for fartøjer under 6 meter er licensen tidsbegrænset uden en individuel højst tilladt fangstmængde (olympisk fiskeri)

Det er Fiskeriafdelingen under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, som forvalter og administrerer fiskeriområdet i Grønland. Grønlands Fiskerilicens Kontrol (GFLK) overvåger og kontrollerer fiskeriet.

Find mere information om de enkelte fiskerier, erhvervsfiskeri i Grønland, betingelser, kriterier og ansøgning til fiskeri.

Fiskeri (sullissivik.gl)