Høring vedrørende forslag om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Den grønlandske oversættelse af lovforslaget eftersendes høringen lige så snart den foreligger, hvilket forventes at være medio december. På grund af høringsfristen påbegyndes høringen med den danske version af lovforslaget, for at give høringsparterne bedst muligt tid til at orientere sig i forslaget inden fristens udløb.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til at@at.dk og msk@at.dk, senest mandag den 3. januar 2022.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mie Skovgaard på e-mail msk@at.dk eller telefon (+45)7220 8801. På grund af juleferie, er sidste dag for at sende spørgsmål torsdag den 16. december 2021.

Lovforslaget er en ajourføring af den grønlandske arbejdsmiljølov, så den tilpasset grønlandske forhold – kommer på niveau med den danske.

Arbejdsmiljøloven i Grønland er en rammelov. At loven er en rammelov be-tyder blandt andet, at mange af lovens bestemmelser er bemyndigelsesbestemmelser, der giver beskæftigelsesministeren adgang til administrativt at fastsætte nærmere regler i bekendtgørelsesform om et givet område. Det gælder således også mange af de bestemmelser, der stilles forslag om i dette lovforslag.

De væsentligste ændringer i lovforslaget omfatter et styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, modernisering og effektivisering af virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af kravene til virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV), udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, hjemmel til indsamling,
behandling og videregivelse af data fra og til andre myndigheder,
virksomhedens mulighed for aftaleforløb med Arbejdstilsynet og strafskærpelser.
Der er tale om et omfattende lovforslag. Lovforslagets indledning (s.
16-19) giver et overblik over lovforslagets indhold.

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Forslag til bekendtgørelse

Departement:

Departement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

29 november 00:00:00

Høringsfrist:

03 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

at@at.dk, msk@at.dk