Høring af hvalroskvoter for 2022

Hermed fremsendes høring af hvalroskvoter for 2022. APN modtog biologisk rådgivning fra NAMMCO i 2019, som dels har været indarbejdet i kvoterne for 2020 og 2021, der har betydning for alle hvalrosbestande i Grønland og som vil blive gentaget ift. 2022-kvoterne. Ved NAMMCO-mødet i 2021, fremkom der forslag til rammeændringer som vil indarbejdes i lovgivningen, men der fremkom ikke rådgivning om ændrede kvoter. Af den årsag er der gentagelse af 2019-rådgivningen.

Der vil senere blive fratrukket for eventuelle over- og ulovlige fangster i kvoteåret 2021. Dette sker når Departementet har modtaget samtlige udfyldte fangstmeldinger for hele kvoteåret 2021.

Lovhjemmel

Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt er hovedloven til de relevante artsbekendtgørelser der regulerer fangsten. Den relevante bekendtgørelse er Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. Bemærk at bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvalros er under revision og skal i høring. En række af de foreslåede rammeændringer, vil blive indarbejdet i den reviderede bekendtgørelse, herunder Grønlands godkendte anmodning om at fangstperioden for hvalros ændres til helårsfangst (januar - december).

Kvotefastsættelsen skal ske under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådets medlemmer.

Med henvisning til Naalakkersuisuts Koalitionsaftale vedr. fangst, ønsker Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst at implementere den del af aftalen.

Fastsættelse af kvoter

For at kunne bevare fangstressourcerne til de senere generationers brug, indhenter Naalakkersuisut flerårig biologisk rådgivning om de kvoterede arter. Rådgivningen udarbejdes pr. bestandsafgrænsning og tager højde for bestandenes størrelser, biologien i de enkelte arter, fangsttrykket og levevilkår i de områder, hvor arterne findes.

Ved rådgivningen anslås det hvor stort et fangsttryk, de enkelte bestande vil kunne klare for at holde fangsten bæredygtig.

Derudover anmodes fangere og brugere om deres viden bl.a. om hvalros via en høring som denne, idet Naalakkersuisut også skal høre fangere om fanger- og brugerviden, jf. § 2 i Inatsisartutlov om fangst og jagt.

Ang. hvalros er det North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) der giver rådgivning til forvaltningen om bæredygtig udnyttelse.

Fordelen ved fler-årige kvoteplaner er at bidrage til at:

  1. Mindske risikoen for potentielle (yderligere) import- og eksportbegrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter.
  2. Give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst og finde alternative indtægtskilder om nødvendigt.
  3. Mindske den administrative byrde i forvaltningen, så ressourcerne kan bruges mere omkostningseffektivt.

Foruden biologisk rådgivning er Naalakkersuisut forpligtet til at tage hensyn til fanger- og brugerviden, internationale aftaler samt høre Fangstrådet og kommuner. Fanger- og brugerviden er udmøntet blandt andet via relevante hovedorganisationer samt Fangstrådet, samt i undersøgelserne før rådgivningen gives omkring fangstdyr.

Hvalros

Grønlands Naturinstitut udførte flytællinger af hvalros i Nordvandet samt i Ikeq i Vestgrønland i foråret 2018, samt flytællinger af hvalros i Nordøst-vandet i Nordøstgrønland samt andre steder i Østgrønland i sommeren 2017. På baggrund af nye data og viden var der ændringer for alle hvalrosbestande i Grønland gældende fra 2020. Ved NAMMCO’s årsmøde i 2019 blev den nye biologiske rådgivning på bæredygtig fangst af hvalros i Grønland præsenteret og noteret. Disse ændringer er fortsat gældende i 2022, indtil der modtages en ny rådgivning.

Tabel 1: Forrige og nuværende biologisk rådgivning på hvalros.

Bestand

Rådgivning 2014-2018

Rådgivning 2020-2024

Nordvest (Qaanaaq området)

85

79

Vest (Vestlige vinterbestand)

69

74

Øst (Østgrønland)

18

17

I alt

172

170

Den biologiske rådgivning fra 2019 er beregnet således:

Tabel 2: Kvotefordeling på baggrund af biologisk rådgivning 2019.

Bestand

Total kvote, delt med Canada

Kvote efter fratræk af anskydningsrate

Fordeling af kvote

Grønland

Canada

Nordvest (Qaanaaq området)

94

 (12%)    84

79

5

Vest (Vestlige vinterbestand)

97

(13%)    86

74

12

Øst (Østgrønland)

19

(14 %)   17

17

0

På baggrund af den nye biologiske rådgivning foreslår APN uændrede kvoter i forhold til 2021. Se tabel 3.

Tabel 3: Regional kvotefordeling kvoteåret 2022.

Nordvandet

2022

Qaanaaq

79

Qaanaaq i alt

79

Vestgrønland

2022

Upernavik

24

Uummannaq

Ilulissat

Qeqertarsuaq

19

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

31

Maniitsoq

Vestgrønland i alt

74

Østgrønland

2022

Ittoqqortoormiit

17

Tasiilaq

Østgrønland i alt

17

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om hvorledes disse anvendes. Der kan ikke ske overførsel af kvoter fra et bestandsområde til et andet bestandsområde.

Overførsel af ubrugte kvoter

Eventulle overskridelser af foregående kvoteårs (2021) kvote vil blive fratrukket relevante forvaltningsområdes kvote efter fordelingen.

”Carry over” – fra kvoteåret 2021 kan ikke-opfangede restkvoter af hvalros fra året før, overføres til næste år (jf. ikke-akkumulerende metode).

Foreslåede ændringer i forhold til kvoteåret 2021

Der er ingen ændringer i forhold til kvoteåret 2021. APN fastsatte i 2021 på linje med biologisk rådgivning hvalroskvoten for Qaanaaq til 79, i Vestgrønland til 74. I Østgrønland er den biologiske rådgivning på hvalroskvoter 17. APN foreslår samme antal hvalros i 2022.

Tabel 4: Gennemsnitlige fangster i perioden 2015-2020.

Kommune

Gennemsnitlige fangster i 2015-20

Qaanaaq

54

Avannaata Kommunia

15

Kommune Qeqertalik

13

Qeqqata Kommunia

27

Østgrønland

7

Høringsfrist

APN har sat høringsfristen til mandag den 25. oktober 2021, kl. 12.00.

Intet svar anses som accept af fremsendte forslag. Der er ikke mulighed for forlængelse af høringsfristen.

Høringssvar bedes sendt til apn@nanoq.gl eller evt. pr. fax på fax-nummer 34 53 55.

Emne:

Fangst

Offentliggjort:

21 september 08:59:00

Høringsfrist:

25 oktober 12:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl