Offentlig høring af vurdering af grænseoverskridende påvirkninger fra mineprojektet ’Mary River Project’ i Canada

Beskrivelse
Selskabet Baffinland Iron Mines Corporation (i det efterfølgende Baffinland) har etableret en jernmine på Baffin-øen i Canada. Udskibningen af jernmalm sker gennem farvandet mellem Grønland og Canada. Da udskibningen af jernmalm potentielt kan påvirke grønlandske interesser, er Grønland høringspart i henhold til Espoo-konventionen.

Espoo-konventionen er en konvention under FN, som har til formål at modvirke aktiviteters skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænser. Konventionen indeholder bestemmelser om miljøvurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger samt høring af offentligheden, myndigheder og interesseorganisationer i de(t) berørte land(e). Grønland tiltrådte Espoo-konventionen i 1997.

Baffinland har udarbejdet en Espoo-rapport, der har til formål at beskrive og vurdere de grænseoverskridende påvirkninger fra projektet og om nødvendigt beskrive afværgende foranstaltninger. Det er denne rapport, der nu sendes i offentlig høring i Grønland. Som bilag til rapporten er vedlagt en korrespondance mellem Baffinland og Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (i det efterfølgende Departementet).

Af korrespondancen fremgår det, at Departementet af flere omgange anmoder Baffinland om at revidere Espoo-rapporten, da Departementet vurderer, at rapporten ikke i tilstrækkeligt omfang behandler potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger ved mineprojektet. Baffinland deler ikke Departementets opfattelse og mener, at de i tilstrækkeligt omfang har adresseret Departementets bekymringer om potentielle påvirkninger. Da projektet er canadisk, kan Departementet kun anmode om, men ikke kræve, en revidering af Espoo-rapporten. Departementet vil i stedet adressere de potentielt grænseoverskridende påvirkninger og konsekvenser for Grønland i et formelt høringssvar til Canada.

Departementet vurderer, at de væsentligste grænseoverskridende påvirkninger ved projektet omfatter:

  • Forstyrrelser af bestanden af narhvaler, der migrerer mellem Canada og Grønland. Hvis denne bestand påvirkes negativt, kan det få konsekvenser for fangstkvoten i Grønland.
  • Forstyrrelser af eller direkte sammenstød med grønlandshvaler, der migrerer mellem Canada og Grønland.
  • Forstyrrelser af hvalros og påvirkning af bestandens levesteder.
  • Forurening af Store Hellefiskebanke, som er et følsomt marint naturområde inden for Grønlands Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ).
  • Forurening af grønlandsk farvand og bestande af havfugle ved uheld og oliespild.
Høring
Alle, der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i fire uger fra datoen for offentliggørelse. Departementet vil fremsende indkomne høringssvar til relevante myndigheder i Canada.

Høringsmaterialet består af følgende:
• Espoo-rapport, Fase 2-forslag – Mary River Project.
• Bilag 1-5: Korrespondance mellem Baffinland Iron Mines Corporation i Canada og Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø fra Selvstyret i Grønland.
Høringsfrist: Tirsdag den 15. juni 2021, kl. 16:00.

Høringssvar sendes til:

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Postboks 1614
3900 Nuuk

Eller via e-mail: pan@nanoq.gl.

Offentliggjort:
Den 18. maj 2021 kl. 16:00

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Offentliggjort:

18 maj 16:01:00

Høringsfrist:

15 juni 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl