Høring af forslag til Inatsisartutlov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde og Inatsisartutlov om hunde og kattehold

Forslagene forventes forelagt til behandling på Inatsisartuts forårssamling 2022.

Der har længe været et ønske om at ajourføre og adskille reguleringen af henholdsvis hold af grønlandske slædehunde og hold af hunde og kattehold og adskille dyrene, hvilket er udmøntet i vedhæftede to lovudkast, der ønskes forelagt Inatsisartut som en samlet lovpakke på FM22.

Lovforslaget om hold og beskyttelse af grønlandske slædehunde har tidligere været i høring hos de høringsparter, der fremgår af høringslisten nedenfor, og høringssvarene behørigt indarbejdet i lovteksten og bemærkningerne. Der har imidlertid været behov for en større gennemarbejdning af udkastet, hvorfor Departementet har skønnet det nødvendigt at sende lovudkastet i høring igen.

Forslagets hovedpunkter går ud på at beskytte den grønlandske slædehund som race ved at indføre en række tiltag, der dels værner slædehunden mod andre hundes adgang til slædehundedistriktet og dermed risikoen for opblanding af racen, dels værner mod sygdomsudbrud ved et udbygget vaccinationsprogram samt ved skærpede regler for flytning af hunde, ligesom de dyreværnsmæssige regler er blevet styrket. Endelig er ansvarsfordelingen mellem de relevante myndigheder på området søgt yderligere klargjort.

Lovforslaget om hunde og kattehold er en konsekvens af dels særreguleringen af grønlandske slædehunde, og dels behovet for de tilpasninger, som udviklingen har nødvendiggjort siden vedtagelsen af landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold. Her tænkes særligt på den stigende bevidsthed om hunde og kattes dyrevelfærd og den forsvarlige behandling af disse dyr, som er inkorporeret i loven, samt udbredelsen af hunde og katte som kæledyr i hele Grønland, der er taget højde for i lovudkastet

Bemærkninger sendes til APN@nanoq.gl, gerne på dansk og grønlandsk, og skal være Departementet i hænde senest

Torsdag den 14. oktober 2021.

Lovudkastet kan tillige læses på Selvstyrets høringsportal: www.naalakkersuisut.gl

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Fiskeri og Fangst

Offentliggjort:

16 september 13:58:00

Høringsfrist:

14 oktober 00:00:00

Høringssvar sendes til:

APN@nanoq.gl