Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Departementet for Børn, Unge og Familier fremsender hermed ”Forslag til Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område” i offentlig høring.

Beskrivelse af høringen
Formålet med forslaget er som udgangspunkt at modernisere de lovfæstede magtanvendelsesregler på børneområdet samtidig med, at muligheden for surrogattilbageholdelse af børn på institutioner optimeres. Hermed undgås det, at børn skal opholde sig på anstalter sammen med voksne kriminelle.

Samtidig er det nødvendigt med en gennemskrivning af den gældende Inatsisartutlov om magtanvendelse i forhold til terminologi og anvendelsesområder, fordi det sociale område har ændret sig væsentligt siden Inatsisartutlovens ikrafttræden i 2013.

Principper og hovedpunkter i dette forslag er i overvejende grad enslydende med den gældende Inatsisartutlov om magtanvendelse. Det samme gør sig gældende i forhold til ledsagende bemærkninger og bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 1 af 23. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.

Nærværende forslag om Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale områder er således i princippet en videreførelse af den nugældende magtanvendelseslov. Derfor vil meget af ordlyden, principperne og de overordnede hensyn være de samme, som er at finde i det gældende regelsæt.

Forslaget viderefører de nugældende regler for magtanvendelsen på voksenområdet med et større fokus på den praktiske anvendelse af reglerne, samtidigt med en regulering af varetægtssurrogat og dømte, for hvem retten beslutter, at der skal ske anbringelse i en institution (døgntilbud). Dermed sikres både borgernes og de ansattes retssikkerhed.

Som et nyt afsnit i forhold til den gældende lov indsættes desuden bestemmelser om magtanvendelse i forbindelse med domsanbragte voksne i sikrede døgntilbud, der i de nuværende bestemmelser om magtanvendelse inden for det sociale område ikke er reguleret.

Forslaget er inddelt i flere hovedafsnit, både for at bibeholde kontinuitet i forhold til de gældende regler og for at gøre det mere overskueligt for de ansatte, der skal administrere reglerne.

Baggrund
Baggrunden for nærværende forslag til Inatsisartutlov om magtanvendelse på det sociale område er i hovedsagen et opstået behov for en sproglig gennemskrivning.

Hertil kommer, at der siden vedtagelse af Inatsisartutlov i november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område (herefter magtanvendelsesloven) er foretaget væsentlige ændringer inden for børne- og handicapområdet.

Magtanvendelsesloven er baseret på de dagældende grønlandske forhold vedrørende institutionsområdet for børn og personer med handicap. Dette område havde hjemmel i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt personer med vidtgående handicap.

Denne bekendtgørelse er siden erstattet med Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og Inatsisartutlov 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Begge Inatsisartutlove har medført ændringer og indført ny terminologi i forhold til anbringelsessteder og tilbud.

Det er derfor nødvendigt med en opdatering af magtanvendelseslovens anvendelsesområder, så der fortsat er sammenhæng med den øvrige lovgivning og reglerne om magtanvendelse inden for det sociale område.Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Børn, Unge og Familier på iian@nanoq.gl, med kopi til Uffe Jensen på ufje@nanoq.gl


Frist for høringssvar senest d. 8. 10. 2021


Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

10 september 15:41:00

Høringsfrist:

08 oktober 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl med kopi til ufje@nanoq.gl