Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Sommer og Efterår 2021

Hermed fremsendes forslag til fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2021 i høring. APNN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. For at udnytte kød, skind, uld og andre dele bedst muligt tilstræbes det derfor, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter.

Efter 8 år uden tællinger i Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – gennemførte Grønlands Na-turinstitut i Marts 2018 officielle tællinger af rensdyr og moskusokser. Der blev på samme måde gennemført tælling i Marts 2019 i Region 3 – Akia-Maniitsoq – efter 9 år uden tællinger og i Region 4 – Ameralik – efter 7 år uden tællinger. Med grundlag i disse tællinger kom der sidste år ny rådgivning fra Grønlands Naturinstitut, som bl.a. omfattede forlængelse af fangstperioden i de store fangstregioner. APN foreslår på baggrund af supplerende fanger-viden små ændringer i forhold til sidste år.

Minimumstælling af moskusokser i Ivittuut, der var planlagt gennemført i April 2021 kunne pga. for blød sne ikke gennemføres, men forventes gennemført i løbet af høringsperioden. Derfor kunne kvoteforslag vedr. moskusokser i Ivittuut ikke medtages.

Rensdyr
1. Region 2, 3 og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. December. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. Oktober. Fangst af køer med kalve er forbudt.
2. Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 30. September. Fangst af køer med kalve er forbudt.
3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritids-fangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. December. Fangst af køer med kalve er forbudt.
4. Samtlige regioner: Fangst af rensdyrtyre, der under brunsttiden i oktober kan lugte, er med formålet god jagtskik forbudt i oktober-måned.

Begrundelser: Fangerviden om rensdyrene i Region 5 Qeqertarsuatsiaat indikerer, at der er færre rensdyr sammenlignet med Region 2, Region 3 og Region 4 og derfor forslås det, at forlængelse af fangstperioden, der i den pågældende region har kørt i de seneste to år, indstilles.
Der observeres i flere fangstregioner adskillige rensdyrtyre, der i brunstperioden er fanget og bare efterladt, da de lugter og det foreslås derfor iht. fangerviden, at fangst af rensdyr-tyre, der i brunstperioden kan lugte, skal forbydes i oktober-måned.Informationer: Der blev i 2020 i Nuuk-forvaltningsområde udleveret 3.263 licenser til erhvervs- og fritidsfangere, men kun returneret 1.453 licenser med fangstmelding, svarende til kun under halvdelen. Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregio-nerne. Da fangstmelding er lovpligtig, arbejdes der i APN med stramning af lovgivningen, så der bliver sanktions-muligheder mht. dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger.

Tydeliggørelser: Det understreges, at der fra kommunernes side kun vil blive udleveret en rensdyrlicens pr. fangstregion ad gangen, hvilket gælder for alle erhvervsfangere (10 rens-dyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens), der iht. kommunernes registreringer fra 2020 ikke har returneret licenser med fangstmelding. Der kan i disse tilfælde kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfredsstillende vis.
APN følger i samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motorisere-de køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser
5. Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtom-råde 1, 2, 3 og 4 starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Fangst af tro-fætyre samt køer med kalve er forbudt.
6. Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober med kvote på 400 dyr. Den del af moskusokse-kvoten, der ikke opfanges, vil blive overført til Vinter 2022. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
7. Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Nater-naq. Den del af moskusoksekvoten, der ikke opfanges, vil blive overført til Vinter 2022. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
8. Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl foreslås hævet fra 40 til 60 dyr. Moskusoksekvoten til er-hvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land foreslås uændret til 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
9. Forvaltningsområde Ivittuut: Forslag til kvote og fangstperiode afventer minimums-tælling, der forventes gennemført i løbet af høringsperioden.
10. Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.
11. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fri-tidsfangst starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober samt 10. November til og med 10. December. Kvoten er uændret på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksefangst i Forvaltningsområde Maniitsoq foreslås til at starte 1. August, jf. pkt. 5, trods Biologisk rådgivning fra sidste år om start først 15. August. Bag-grunden for dette er, at APN prioriterer traditionel moskusoksefangst med tørring af kød og at forstyrrelser af moskusokserne, der bl.a. foregår under vinterfangsten og brugen af mo-toriserede køretøjer, søges mindsket på anden vis.
Moskusokserne observeret i Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaa med-tages i Region Naternaq, da APN lægger vægt på, at de skal kunne vandre længere nordpå og vestpå samt inkluderes i Naternaq-bestanden, jf. pkt. 7.
Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq forslås med grundlag i biologisk rådgivning om områdets begrænsede græsningskapacitet samt fangerviden om, at moskusokserne er blevet flere og har spredt sig udenfor fangst-området, øget fra 40 til 60 dyr, jf. pkt. 8.

Tydeliggørelser: Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til at forfølge og fange moskusokser.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2021 er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhæn-gende periode på minimum 2 år er gældende.

Høringssvar skal senest den 2. Juli 2021 sendes til apn@nanoq.gl og numl@nanoq.gl og ingen høringssvar anses som accept af høringen.

Emne:

Fangst

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departement for Fiskeri og Fangst

Offentliggjort:

01 juni 14:40:00

Høringsfrist:

02 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl og numl@nanoq.gl