Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Beskrivelse af høringen
Ændringsforslaget har til formål at præcisere bestemmelser i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, således at Inatsisartutloven fortolkes i overensstemmelse med den oprindelige hensigt.

Forslag om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension indeholder ændringer af bestemmelserne §§ 8, 9, 19 og 39.

Bestemmelserne i kapitel 3 bliver med forslaget opdelt, således at § 8 omhandler regler om afklaringsforløb, og § 9 omhandler regler om revalideringsforløb.

Vedrørende § 19 indeholder forslaget en ændring af bestemmelsens ordlyd, således at der ikke længere er tale om en midlertidig bevilget førtidspension svarende til højeste sats, men i stedet et tillæg svarende til forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den højeste førtidspensionssats.

Forslaget indeholder endvidere en præcisering af § 39, stk. 2, således, at det fremgår tydeligt, at det alene er klager over arbejdsevnevurdering, der skal behandles af Førtidspensionsklagenævnet. Andre afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til loven påklages til Det Sociale Ankenævn i henhold til § 39, stk. 1, som ikke foreslås ændret. På denne måde bliver bestemmelsen i overensstemmelse med de nugældende bemærkninger og hensigten med § 10.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet på iian@nanoq.gl, med kopi til Uffe Jensen på ufje@nanoq.gl

Frist for høringssvar senest den 15. maj 2020 kl. 16.

Relevante dokumenter
Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet jf. bilagsoversigten.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Offentliggjort:

17 april 15:47:00

Høringsfrist:

15 maj 16:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl, med kopi til Uffe Jensen på ufje@nanoq.gl