Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik

Projektstatus Titantiumprojektet

 

Fase

Status

Dato

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VVM-redegørelserne

Afholdt (klik her)

12. april 2017 - 19. maj 2017

8 ugers offentlig høring af VVM- og VSB-redegørelserne (ansøgning om udnyttelsestilladelse)

Afsluttet

24. juni 2020 - 2. september 2020 – forlænget på grund af coronapandemien

Opdatering af VVM- og VSB-redegørelserne

Afsluttet

                

IBA

Afsluttet

14. december 2020

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afsluttet

14. december 2020

Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplan

Afsluttet                     

16. juni 2021

Godkendelse af 1. aktivitetsplan

Afventer

-Høringsmateriale:

Dundas Titanium A/S er rettighedshaver af efterforskningstilladelse 2015/08 i Nordgrønland. Høringens påbegyndelse er Naalakkersuisuts officielle anerkendelse af, at Dundas Titanium har indsendt en ansøgning om en tilladelse til udnyttelse af ilmenit ved Moriusaq,

 

 

Kortudsnit: Dundas Titanium A/S efterforskningstilladelse 2015/08 er markeret med blåt

Høringsmaterialet består af de nedenfor oplistede dokumenter samt bilag hertil:

 1. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse – GL
 2. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - GL
 3. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - DK
 4. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse – DK
 5. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VSB-redegørelse - ENG
 6. Ikke-teknisk Resumé af Udkastet til VVM-redegørelse - ENG
 7. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) -GL
 8. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) -GL
 9. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – DK
 10. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - DK
 11. Udkast til Redegørelse for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – ENG
 12. Udkast til Redegørelse for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - ENG

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, Avannaata Kommunia og Dundas Titanium. Dundas Titanium har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af  det ovennævnte Udkast til VSB-redegørelse – klik her.

Formålet med vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) er blandt andet, at beskrive Ilmenit projektets forventede påvirkning af miljøet, naturen og klimaet (miljøpåvirkningen) og hvilke afbødende tiltag (foranstaltninger) selskabet planlægger, at anvende for, at begrænse miljøpåvirkningen, samt give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.

Dundas Titanium har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af ovennævnte Udkast til VVM-redegørelse – klik her.

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af udnyttelsestilladelse. Høringsmaterialet er således Dundas Titaniums bud på de miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af en realisering af deres projekt.

Høringsmøder:

I løbet af høringsperioden skal der, i henhold til råstofloven, organiseres høringsmøder i særlig berørte byer og bygder. Der vil derfor blive arrangeret høringsmøder i de nedenstående byer og bygder, hvor borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål til projektet i almindelighed og i særdeleshed til høringsmaterialet.

 • Ilulissat
 • Qaanaaq
 • Savissivik

Høringsmøderne vil kun blive afholdt såfremt de af sundhedsmyndighederne skønnes, at kunne afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Datoerne for møderne vil blive fastsat af de ansvarlige medlemmer af Naalakkersuisut efter konsultation af Dundas Titanium samt af Avannaata Kommunia og vil blandt andet blive meddelt på Naalakkersuisut.gl. På møderne vil blandt andet repræsentanter fra Dundas Titanium, Borgmesteren for Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen, og nedenstående medlemmer af Naalakkersuisut være til stede.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer - Jens Frederik Nielsen

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø – Jess Svane  

Grundet rejserestriktioner til og fra Grønland, som følge af coronaepidemien, vil repræsentanter fra Dundas Titanium, samt eventuelle konsulenter bosiddende uden for Grønland, deltage i høringsmøderne via telekommunikation. Eventuelle ændringer i den kommende plan for afholdelse af høringsmøder som følge af ændringer af udbredelsen af coronavirus i Grønland, vil blive meddelt offentligheden blandt andet gennem radioen.

Grundet corona-pandemien blev det vedtaget, at der i stedet for offentlige høringsmøder skulle afholdes interessentmøder i Qaanaaq, Savissivik og Ilulissat. Følgende interessenter i de berørte byer og bygder blev inviteret til at deltage i møderne: Lokaludvalget i Qaanaaq, Den lokale fanger- og fiskerforening i Qaanaaq, medlemmer af GE i Qaanaaq, medlemmer af SIK i Qaanaaq, ansatte på Majoriaq, Bygdebestyrelsen i Savissivik, Fanger- og Fiskerforeningen i Savissivik, medlemmer af SIK i Ilulissat, medlemmer af GE i Ilulissat samt udvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia. Mødet med den lokale fisker og fangerforening i Qaanaaq blev arrangeret, men da fangerne var taget på fangst blev det ikke afholdt. Lokaludvalget samt medlemmer af SIK og ansatte på Majoriaq i Qaanaaq formidlede dog budskab og kommentarer fra fiskere og fangere. Avannaata Kommunia har efterfølgende modtaget et brev, hvori fangerne giver udtryk for, at de gerne vil at indgå en dialog med Dundas Titanium om levering af grønlandsk proviant til minen.

Referater fra alle interessentmøder

 1. Referat fra interessentmøde den 28. juli 2020 med lokaludvalget i Qaanaaq
 2. Referat fra interessentmøde den 28. juli 2020 med GE, SIK og Majoriaq i Qaanaaq
 3. Referat fra interessentmøde den 29. juli 2020 med GE og SIK i Ilulissat.
 4. Referat fra interessentmøde den 30. juli med kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia i Ilulissat
 5. Referat fra interessentmøde den 12. august 2020 med bygdebestyrelsen fra Savissivik

Præsentationer ved interessentmøderne

 1. Dundas Titaniums præsentation af ilmenitprojektet
 2. NIRAS’ præsentation af vurderingen af projektets samfundsmæssig bæredygtighed
 3. Orbicons/WSP’s præsentation af vurdering af projektets påvirkninger på miljøet.
 4. Departementet for Mineralske Råstoffers præsentation om projektets samfundsmæssig bæredygtighed
 5. DCE kommenterer på VVM
 6. Miljøstyrelsen for Råstofområdets præsentation om projektets påvirkninger på miljøet. 

Høringsfrist: Den 2. september 2020 kl. 16.00.

Høringskommentar sendes til Råstofstyrelsen postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

De indkomne høringskommentarer til VVMen og VSBen under høringsperioden skal nedskrives i en hvidbog af selskabet. Hvidbogens høringskommentar besvares med høringssvar af selskabet og råstofmyndigheden. Hvad angår høringskommentar til VVMen afgiver Miljøstyrelsen og videnskabelige rådgivere høringssvar til disse. Selskabet tilretter VVM- og VSB-redegørelserne efter de indkomne høringskommentarer og høringssvar.Naalakkersuisut tager stilling til om de vil godkende de tilrettede VVM- og VSB-redegørelser og hvidbøger.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

24 juni 14:00:00

Høringsfrist:

02 september 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl