Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

Vedlagt fremsendes til høring forslag til bekendtgørelse om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik.

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik, som trådte i kraft den 1. august 2019.

I lovens § 14, stk. 3 er det fastsat, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om studie- og ordensregler, herunder om mødepligt og fravær og om iværksættelse af sanktioner over for studerende, der ikke følger studie- og ordensreglerne.

Forslaget indeholder bestemmelser om fastsættelse af studie- og ordenregler samt hø-ring, tilgængeliggørelse og orientering, indhold, pædagogisk tilrettevisning, sanktioner, klage samt ikrafttrædelse.

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. november 2020.

Forslaget har været i forhøring hos Ilisimatusarfik, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. Der er desuden indarbejdet lovtekniske bemærkninger i forsla-get.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest den 28. august 2020.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle e-mailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle brevpost-adresse: Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

10 juli 00:00:00

Høringsfrist:

28 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl