Nyt kommissorium for den Fælles Offentlige It-Styregruppe - FOIS

Hvad er FOIS?
Kommunerne og Selvstyret har i en årrække haft fokus på fælles offentlig digital udvikling. Det har konkret udmøntet sig i et fælles forum for digital udvikling kaldet Fælles Offentlig It-Styregruppe - FOIS.

FOIS består af repræsentanter fra kommunerne, typisk kommunaldirektørerne, og Selvstyrets repræsentanter fra departementschefen for Finanser departementschefen for Sundhed og Forskning samt departementschefen for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for styregruppen.

FOIS kan tildele projekter i den nationale digitaliseringsstrategi midler fra finanslovskonto 40.98.02.

Baggrund for høringen
I 2019 blev rammerne for FOIS gennemgået, og kommissorium fra august 2011 og forretningsorden fra september 2018 fundet forældet. Derfor er der udformet et nyt kommissorium, ny forretningsorden og nye retningslinjer for FOIS. Disse blev godkendt af FOIS i september 2019.
Da FOIS er en fælles offentlig styregruppe sendes kommissoriet i høring ved alle kommuner.

Høringsmaterialet
De nye rammer for FOIS har specielt fokus på, at strategiens projekter har en sund businesscase med dokumentation for en forventet tilbagebetalingstid på højest 4 år, som beskrevet i Finansloven (se bilag 1 for denne beskrivelse). Endvidere er der fokus på, at projekter forholder sig skarpt til driftsøkonomi og overgangen til drift. Samtidig skal de nye rammer skabe transparens i bevillingerne fra konto 40.98.02.

Følgende sendes i høring:

  • Nyt kommissorium for den fælles offentlige it-styregruppe
Derudover sendes:
  • Forretningsorden og retningslinjer: til orientering
  • Bilag A i retningslinjerne: må gerne kommenteres
  • Som referenceramme: gældende kommissorium og forretningsorden (findes kun på dansk)
Høringssvar skal fremsendes til digitalisering@nanoq.gl og være Digitaliseringsstyrelsen i hænde senest den 26. februar 2020.

Bilag 1
Formålet med hovedkonto 40.98.02 jf. finansloven er – her angivet i sin helhed:

’På nærværende hovedkonto er der afsat midler til implementering af Naalakkersuisuts nationale Digitaliseringsstrategi. Hovedfokus er opfyldelse af de flest mulige strategiske mål indenfor de økonomiske rammer, som bevillingen giver. Strategiens seks temaer indeholder en række initiativer, som fortsat skal bidrage til den nødvendige udvikling, der kan udvikle landet i en fortsat øget digitaliset hverdag. Derudover har strategien til formål at skabe mere samarbejde og derigennem effektivisere landets offentlige sektor. Endelig skal en øget fokus på hhv. den digitale borger og uddannelsen, give mærkbare resultater som igennem borgere, som er bedre rustet til at imødekomme internettets mange muligheder og udfordringer. Strategien indeholder en række nye tiltag, som kan bidrage til den nødvendige udvikling, der kan binde landet sammen og bidrage til en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd til alle. Strategiens initiativer er inddelt i følgende seks temaer:

- Den digitalt parate borger
- Digitale standarder samt it-sikkerhed
- Den digitale skole
- Nye markeder og muligheder
- Fællesskab og fællesoffentligt samarbejde
- Fokus på sundhed og digitale hjælpemidler

Initiativerne skal give mærkbare resultater og være selvfinansierende på sigt. Arbejdet med at implementere og prioritere strategiens initiativer sker blandt andet i samarbejde med den fællesoffentlige IT styregruppe (FOIS) og departementschefgruppen.

Der rapporteres årligt om fremdriften til Naalakkersuisut og Finans- og Skatteudvalget.

Beslutningsstrukturen er fastlagt i strategien, ligesom der er fastsat en række formelle krav f.eks. anvendelse af den fælles offentlige projektmodel som betingelse for modtagelse af midler samt en sund businesscase med dokumentation for en forventet tilbagebetalingstid på højest 4 år.

Digitaliseringsstyrelsen har sekretariatsfunktion for porteføljeledelsen og har bl.a. ansvar for implementering af strategien.

Ved 3. behandlingen af FFL2020 blev bevillingen nedsat med 3.289.000 kr. i 2020. Nedsættelsen vedrører de uforbrugte midler af bevillingen til udviklingen af 'Ilanngassivik'. Midlerne overføres til hovedkonto 82.24.01 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen, hvor færdigudviklingen af Ilanngaassivik-projektet vil blive varetaget efter vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2019 om betalingssystemet Ilanngaassivik (EM2019/19).’

Emne:

Digitalisering

Offentliggjort:

04 februar 11:04:00

Høringsfrist:

26 februar 00:00:00