Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamen og censur ved videre-gående uddannelser


Vedlagt fremsendes til høring forslag til bekendtgørelse om eksamen og censur ved videregående uddannelser.

Baggrund for fremsættelse af forslaget er vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående uddannelser, som trådte i kraft den 1. august 2019.

I lovens § 17, stk. 5 er det fastsat, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om studie-ordninger, herunder regler om censorer og eksamen, samt regler om maksimal uddan-nelsestid.

Bekendtgørelsen skal erstatte Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik og Hjemmestyrets bekendtgørel-se nr. 23 af 8. juli 1991 om videreuddannelse ved Ilinniarfissuaq mv. De tre bekendtgø-relser foreslås derfor samtidig ophævet.

Generelt er de nævnte bekendtgørelser på flere områder forældede, og flere forhold, der fremgår af bekendtgørelsen om uddannelser og eksaminer er nu reguleret ved loven om videregående uddannelser. Derudover skal reglerne om eksamen og censur frem-over gælde for alle videregående uddannelser og således ikke som hidtil kun uddan-nelser på Ilisimatusarfik.

En væsentlig ændring i forslaget i forhold til gældende bekendtgørelse er, at antallet af prøveforsøg er ændret. Den studerende har fortsat 3 forsøg til at bestå en prøve eller anden form for bedømmelse på uddannelserne, men bestemmelsen er ændret således, at der ikke er fastsat en begrænsning for yderligere prøveforsøg, da Uddannelsesinsti-tutionen i særlige tilfælde kan tillade yderligere forsøg.

Herudover er bestemmelsen om eksamenstilmelding ændret. Bestemmelsen er ændret således, at eksamenstilmeldingen sker automatisk, når den studerende er tilmeldt et fag, hvor der er knyttet en prøve og en framelding kan ikke finde sted.

Forslaget har været i forhøring hos Ilisimatusarfik, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i det nu foreliggende forslag. Der er desuden efter forhøringen indarbejdet lovtekniske bemærkninger i forslaget.

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. november 2020.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i hænde senest den 28. august 2020.

Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle e-mailadresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til departementets officielle brevpost-adresse:
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

10 juli 00:00:00

Høringsfrist:

28 august 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl