Supplerende høring vedrørende ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption”

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsender hermed ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption” til officiel supplerende høring.

Baggrund
Forslaget blev oprindeligt sendt i offentlig høring i en periode på 5 uger fra den 10. april 2019 til den 15. maj 2019.

Indarbejdelsen af høringssvarene har medført en række ændringer i forslaget, så forslaget nu fremstår i en højere kvalitet. Derfor sendes forslaget nu i supplerende høring for at give høringsparter mulighed for at forholde sig til de ændringer i forslaget, som er foretaget efter indarbejdelse af høringssvarene til den 1. høring.

Det fulde høringssvarsnotat til den 1. høring er vedlagt. I dette er høringssvarene gengivet i deres helhed, og det fremgår, hvordan høringsparternes bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

Forslaget forventes fremsat på forårssamlingen 2020

Væsentlige ændringer i forhold til 1. høring:
• Orloven før fødsel udvides fra 2 til 4 uger
• Bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen kan tillade moderens kvindelige ægtefælle eller registrerede partner at indtræde i farens ret til orlov udgår. I stedet er ”medmor” skrevet ind, således at en kvinde, der er registreret som barnets medmoder, kan få ret til orlov og fravær på lige fod med barnets far.
• Reglerne om privatansattes ret til løn under orlov samt arbejdsgiveres ret til refusion er formuleret tydeligere.
• Udtrykket ”kroneloft” er erstattet af ”maksimumssats”.
• Den tidligere bestemmelse om en offentlig udligningsordning er udtaget af forslaget.
• Reglerne om barselsdagpenge er formuleret tydeligere. Forholdet til andre sociale ydelser udgår af loven og vil i stedet blive beskrevet i en vejledning.
• Bestemmelserne om opkrævning af private arbejdsgiveres bidrag til barselsfonden udgår, da det reguleres i Landstingslov om Arbejdsmarkedsafgift.
• De almindelige bemærkninger er formuleret tydeligere, og de økonomiske bemærkninger er uddybet.
• Ikrafttrædelsesdatoen er fremrykket til den 1. januar 2021

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 29. november 2019.

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk

Relevante dokumenter
Relevant dokumentation for høringen er vedhæftet jf. bilagsoversigten.

Bilag:
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption
2. Bemærkninger til forslaget
3. Forsendelsesliste
4. Høringsbrev til den 1. høring
5. Høringssvarsnotat til den 1. høring

Med venlig hilsen


Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Offentliggjort:

10 april 15:53:00

Høringsfrist:

15 maj 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl