Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende videnskabeligt forskningstogt med indsamling af 2D seismiske data i et område i Nordøstgrønland mellem 5. august og 3. september 2018

Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstofområdet har modtaget en ansøgning om seismisk undersøgelse i 2018 fra Forbundsrepublikkens Føderale Institut for Geovidenskab og Naturressourcer i Tyskland. Formålet med togtet er, at undersøge kontinentalsoklens udvikling ved Nordøstgrønland. Den geofysiske undersøgelse og kortlægning er af videnskabelig karakter, og kan få betydning for efterforskningen af mineralske råstoffer i undergrunden og af aktiviteter af betydning herfor i Grønland. Aktiviteten kræver derfor tilladelse i henhold til råstofloven.

Aktiviteten er omfattet af Naalakkersuisuts: ”Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)” af 2015 (seismisk vejledning og retningslinjer).

Den planlagte undersøgelse omfatter 8 seismiske linjer på i alt 1.600 km. Linjerne er spredt ud over et areal på ca. 250.000 km2. Indsamlingen af data vil have en varighed af 1 måned.

Kommentarer til nedenstående redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT) for den ansøgte aktivitet bedes fremsendt til Miljøstyrelsen for Råstofområdet (eamra@nanoq.gl) senest mandag den 23. juli 2018 kl. 12.00 grønlandsk tid.

De grønlandske høringsdokumenter kan findes på den grønlandske sprogversion af denne høringsportal.

Bemærk: der er den 30. maj 2018 foretaget korrekturrettelse i de ikke-tekniske resuméer på side 8, side 15 og side 20.

Bilag: 

 • Ikke teknisk resumé (Grønlandsk) 
 • Ikke teknisk resumé (Dansk)
 • Ikke teknisk resumé (Engelsk)
 • VFT for 2D seismisk dataindsamling, Nordøstgrønland (tekniske bilag på engelsk) 

Kulbrinteefterforskning til havs i Grønland kan kun udføres i henhold til en forundersøgelsestilladelse, en eneretstilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter eller en tilladelse til videnskabelige undersøgelser. Ud over at have en tilladelse, skal rettighedshaveren indhente en konkret godkendelse for at kunne udføre sin aktivitet.

En godkendelse til at udføre aktiviteter er betinget af, at rettighedshaveren opfylder bestemmelserne i råstofloven og relateret lovgivning, vilkårene i tilladelsen under hvilke aktiviteten er ansøgt om, bestemmelserne i retningslinjer udstedt af Naalakkersuisut og de vilkår, der er indeholdt i godkendelsesskrivelsen.

Kulbrinteefterforskning til havs omfatter bl.a. følgende aktiviteter:

 • Indsamling af marine 2D seismisk data
 • Indsamling af marine 3D seismisk data
 • Meteorologiske og oceanografiske undersøgelser
 • Indsamling af marine tyngdedata
 • Indsamling af marine magnetiske data
 • Foretagelse af marine geofysiske/geotekniske og miljøundersøgelser
 • Marineelektromagnetiske undersøgelser
 • Isstudier
 • Indsamling af havbundsprøver

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Forud for indgivelse af ansøgning om godkendelse til at udføre en aktivitet, skal ansøgeren indsende en beskrivelse af aktiviteten senest 1. februar i det pågældende år indeholdende en fremstilling af hvordan miljømæssige og evt. kumulative påvirkninger af naturen tænkes begrænset. Baseret på beskrivelsen af aktiviteten vurderer Miljøstyrelsen for Råstofområdet og de videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstut (GN), om den ansøgte aktivitet vil have, eller er i risiko for, at få en væsentlig indvirkning på miljøet, enten isoleret set eller i kombination med andre planlagte eller igangværende aktiviteter.

På grundlag af den vurdering, vil behandlingen af den konkrete ansøgning følge én af følgende 3 mulige procedurer:

Procedure nr. 1:

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), ved udførelse af aktiviteten er foretaget, og en VVM-redegørelse er godkendt af Naalakkersuisut.

Hvis en aktivitet anses for potentielt at have væsentlig indvirkning på miljøet, skal ansøgeren senest 1. marts indsende følgende med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

 • Komplet udkast til VVM-redegørelse baseret på de relevante strategiske miljøvurderinger, inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse
 • Ikke-teknisk resumé af udkast til VVM-redegørelse

Procedure nr. 2:

Hvis aktiviteten derimod i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter, vurderet på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger på det aktuelle tidspunkt anses for ikke at have nogen potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet, uagtet nogle negative påvirkninger kan være mulige, vil ansøgeren blive anmodet om at indgive en redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT-redegørelse).

I henhold til Naalakkersuisuts seismiske vejledning og retningslinjer skal en redegørelse om ”Vurdering af Forebyggende Tiltag” i høring i 8 uger. Miljøstyrelsen for Råstofområdet samler indkomne høringssvar i en hvidbog og tager herefter stilling til godkendelse af redegørelsen. Råstofstyrelsen udsteder derefter i givet fald en samlet aktivitetsgodkendelse.

Procedure nr. 3:

Hvis de forventede miljøpåvirkninger af aktiviteten i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter, på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger på det aktuelle tidspunkt vurderes at være begrænsede, skal ansøgeren i sit ansøgningsmateriale i et særskilt afsnit beskrive, hvilke forebyggende miljømæssige tiltag der skal følges under feltarbejdets udførelse. Ansøgningsmaterialet sendes til, som herefter bringer ansøgningen i høring hos forskellige, relevante offentlige myndigheder.

Generelt:

Naalakkersuisut har kompetence til at behandle og træffe afgørelse om godkendelse af en VVM-redegørelse jf. procedure nr. 1 medens Miljøstyrelsen for Råstofområdet kan træffe afgørelse i sager, hvori en VFT-redegørelse eller andre miljømæssige tiltag indgår jf. procedure 2 og 3.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

28 maj 16:00:00

Høringsfrist:

23 juli 12:00:00

Høringssvar sendes til:

eamra@nanoq.gl