Høring af Forslag til: Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Hermed fremsendes forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Forslaget forventes fremsat ved FM2019

Forslaget viderefører principperne i den gældende psykiatrilov, men indeholder en række markante ændringer. Forslagets primære formål er at etablere hjemmel til at andre end overlægen på psykiatrisk afdeling kan træffe beslutninger vedrørende en række tvangsforanstaltninger, som eksempelvis tvangsindlæggelse og –fiksering, i tilfælde hvor overlægen er fraværende. Forslagets hovedpunkter er:

• Etablering af hjemmel til at beslutninger om blandt andet tvangsindlæggelse kan træffes af en anden læge på den psykiatriske afdeling i overlægens fravær, mod at overlægen snarest og senest 24 timer efter tager stilling til beslutningen

• Ændring af kravene til lægemidler anvendt i forbindelse med tvangsmedicinering, således at der ved tvangsmedicinering fremover skal anvendes lægemidler med færrest mulige alvorlige bivirkninger

 Gennemførsel af sproglige justeringer og tilpasninger, med det formål at skabe klarhed og overskuelighed over lovens indhold.

 

Endvidere påtænkes § 23, stk. 2 udskilt til en ny og selvstændig § 24, og § 39 påtænkes at gøres til ny § 4, samt tilhørende konsekvensændringer her.

Eventuelle bemærkninger til forslaget skal være Departementet for Sundhed og Forskning i hænde senest:

Den 2. november 2018, kl. 16.00

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt pr. mail til:

PIN@nanoq.gl, samt Anne Zacho Grønhøj på azgr@nanoq.gl.  

 

Forslaget er endvidere tilgængeligt på Høringsportalen via www.naalakkersuisut.gl.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Anne Zacho Grønhøj (Departementet for Sundhed og Forskning)

Emne:

Sundhed

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

02 oktober 11:50:00

Høringsfrist:

02 november 16:00:00

Høringssvar sendes til:

azgr@nanoq.gl