Høring af Forslag til Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap

Hermed fremsendes forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. Forslaget forventes fremsat ved FM2019.

Det overordnede formål med forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap er at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden for alle personer med handicap med en klar ansvars- og opgavefordeling hos myndighederne. Forslaget skal ses i lyset af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og skal sikre disse personer samme rettigheder og muligheder som landets øvrige borgere.

Forslaget sætter borgeren i centrum for indsatsen, hvilket betyder, at der er fokus på en individuel og helhedsorienteret støtte. Ligesom der er fokus på, at adgangen til at modtage støtte efter forslaget gøres tilgængeligt for alle personer med et handicap, der har behov for støtte.

Naalakkersuisut fremsatte ved EM 2017 forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. På grund af udskrivelse til valg bortfaldt dette. Der er i mellemtiden udarbejdet fremsendte forslag, som forventes fremsat på FM 2019.

Med det nuværende forslag er der foretaget en omfattende ændring i forslagets opbygning i forhold til det på EM2017 fremsatte forslag. Baggrunden herfor er et ønske om en mere brugervenlig struktur, således at lovens opbygning i videst muligt omfang følger den normale sagsgang i den daglige kommunale sagsbehandling.

Herudover indeholder forslaget en række ændringer i forhold til såvel den gældende Landstingsforordning om støtte til personer med vidtgående handicap som det på EM2017 fremsatte forslag, herunder bl.a.:

- Definitionen for en person med handicap er ændret i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention, og man er gået væk fra kravet om, at man skal have et væsentligt vidtgående handicap for at være berettiget til støtte.

- Forslaget indeholder regulering af udredninger og handleplaner. Der sættes herigennem fokus på handleplanen som et vigtigt og essentielt sagsbehandlingsredskab.

- Naalakkersuisut pålægges at drive et Landsdækkende Handicapcenter, som skal rådgive og være et center for viden, samt bistå kommunerne i komplicerede sager og tilbyde kurser og vedligeholdelsestræning.

- Endvidere pålægges Naalakkersuisut at drive et centralt visitationssystem for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne på døgntilbudsområdet samt at sikre det rigtige match mellem borger og døgntilbud.

- Der åbnes op for, at Naalakkersuisut kan oprette og drive sikrede døgntilbud, således at personer med handicap, der er mistænkt eller dømt for overtrædelse af Kriminalloven i fremtiden kan anbringes i Grønland.

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i hænde senest den 08-11-2018.

Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iian@nanoq.gl eller pr. brev til:

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

05 oktober 11:49:00

Høringsfrist:

08 november 23:59:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl