Høring af forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om krav til det skattemæssige årsregnskab og fakturakrav med videre

Forslagets indhold:
Det foreslås, at bekendtgørelse nr. 27 af 1. december 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab med videre, afløses af en ny bekendtgørelse. 

Ændringerne i bekendtgørelsen er både af redaktionel, præciserende og materiel karakter. Sigtet med de redaktionelle og præciserende ændringer er at forbedre bekendtgørelsen og dermed forståelse af reglerne hos de omfattede erhvervsdrivene virksomheder mv. 

De materielle ændringer omfatter en forhøjelse af omsætningsgrænsen for erhvervsdrivende fysiske personer, der alene skal angive regnskabsmæssige hovedposter, samt tilføjelse af fakturakrav og konsekvenser ved manglende overholdelse heraf.

En forhøjelse af omsætningsgrænsen vil medføre, at en del flere erhvervsdrivende fysiske personer kan undlade at indsende et skattemæssigt årsregnskab. 

Forslaget indeholder desuden krav om, at der skal udstedes fakturaer, kreditnotaer mv. og fastsætter formkrav til disse. Sådanne fakturakrav er nødvendige for generelt at sikre et bedre skattekontrolgrundlag hos erhvervsdrivende virksomheder mv. 

Fakturakrav understøtter den generelle udvikling mod en øget elektronisk informationsudveksling. Eksempelvis vil anvendelse af elektroniske fakturering til det offentlige minimere risikoen for fejl, øge kvaliteten og medvirke til effektivisering af den offentlige sektor. 

Alle formkravene vurderes at kunne opfyldes ved anvendelse af eksisterende bogføringssystemer. En række erhvervsdrivende virksomheder opfylder allerede i dag formkravene.

Hovedindholdet i ændringerne i bekendtgørelsen er:
• Forhøjelse af omsætningsgrænsen fra 400.000 kr. til 1.000.000 kr. pr. år. Ændringen medfører, at flere erhvervsdrivende fysiske personer kan undlade at indsende et skattemæssigt årsregnskab. 
• Præcisering af, at det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en resultatopgørelse, en balance og en specifikation af bevægelserne i virksomhedens egenkapital. 
• Tilføjelse af, at de skattemæssige afskrivninger på skibe og fly skal oplyses for hele ejerperioden.
• Tilføjelse af et nyt afsnit i bekendtgørelsen med generelle krav til fakturering, formkrav, undtagelser og de skattemæssige konsekvenser, hvis kravene ikke overholdes.
• De generelle krav til fakturering omfatter, at der skal udstedes en faktura i to eksemplar, når varen eller ydelsen er leveret eller snarest derefter. 
• Forslaget indeholder regler om samlefakturaer, afregningsbilag og kreditnotaer.
• Forslaget indeholder formkrav i form af dato, leveringsdato, forløbende nummerering, oplysninger om sælger og køber, mængde og art samt det samlede salgsbeløb.  
• Forslaget indeholder en række undtagelser, hvorefter visse formkrav kan fraviges af hensyn til branche kutymer og detailhandlens almindelige forretningsmæssige fremgangsmåder ved salg til private forbrugere.
• Forslaget indeholder en særlig undtagelse ved salg under 1.000 kr. til private forbrugere, hvor der ikke anvendes kasseapparat.
• Forslaget præciserer, at det kan få betydning for købers fradragsret for udgiften, hvis fakturakravene ikke overholdes af en sælger, som er erhvervsdrivende. 
• Forslaget indeholder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse vedrørende fradragsretten, for at give de erhvervsdrivende virksomheder tid til at lave eventuelle nødvendige ændringer i bogføringssystemer mv. 

Bemærkningerne skal være Departementet for Finanser i hænde senest den 11. december 2018.

Bemærkningerne bedes sendt til OED@nanoq.gl, cc til pnil@nanoq.gl

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

07 november 00:00:00

Høringsfrist:

11 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl