Høring af 2019 kvoter for hvid- og narhvaler, hvalros og isbjørn

Hermed fremsendes høring af 2019 kvoter på hvid- og narhvaler, hvalros og isbjørne. Isbjørn og narhvalkvoter forbliver uændrede i forhold til sidste år, da APNN ikke har modtaget ny rådgivning.

Kvoter for hvidhvaler i Qaanaaq og Savissivik, samt hvalroskvoter i Vest- og Østgrønland kan justeres i sidst i 2018 eller i starten af 2019, da APNN afventer ny biologisk rådgivning.

Der vil senere blive fratrukket for eventuelle over- og ulovlige fangster i kvoteåret 2018. Dette sker når Departementet har modtaget samtlige udfyldte fangstmeldinger for hele året.

Lovhjemmel

Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt er hovedloven til de relevante artsbekendtgørelser der regulerer fangsten. De relevante bekendtgørelser er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne.

Bemærk at bekendtgørelserne om hvalros er under revision og kan ændres senere i år eller næste år.

Kvotefastsættelsen skal ske under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådets medlemmer.

Med henvisning til Naalakkersuisuts Koalitionsaftale vedr. fangst, ønsker Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug at implementere den del af aftalen.

Fastsættelse af kvoter

For at kunne bibeholde fangstressourcerne til de senere generationers brug, indhenter Naalakkersuisut biologisk rådgivning om de kvoterede arter. Rådgivningen udføres per bestand og tager højde for bestandenes størrelser, biologien i de enkelte arter, fangsttrykket og levevilkårene i de områder hvor arterne findes.

Ved rådgivningen anslås det hvor stort et fangsttryk, de enkelte bestande vil kunne klare, for at holde fangsten bæredygtig.

For hvid- og narhvaler er det den fælles videnskabelige arbejdsgruppe mellem den grønlandsk/canadiske fælleskommission for hvid- og narhvaler, Joint Commission On Conservation and Management of Beluga and Narwhal (JCNB) og North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) der giver rådgivning til forvaltningen om bæredygtig udnyttelse.

For hvalros er det North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) der giver rådgivning til forvaltningen om bæredygtig udnyttelse.

For isbjørne er det den videnskabelige arbejdsgruppe (Scientific Working Group) samt Grønlands Naturinstitut der giver rådgivning til forvaltningen om bæredygtig udnyttelse.

Naalakkersuisut fastsætter en årlig kvote for hver bestand hvert år, der tager udgangspunkt i en biologisk rådgivning der gælder for flere år.

Fordelen ved flere-årige kvoteplaner er at bidrage til at:

1. Mindske risikoen for potentielle (yderligere) import- og eksportbegrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter;

2. Give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst og finde alternative indtægtskilder om nødvendigt,

3. Mindske den administrative byrde i forvaltningen, så ressourcerne kan bruges mere omkostningseffektivt.

Foruden biologisk rådgivning er Naalakkersuisut forpligtiget til at tage hensyn til brugerviden, internationale aftaler, fanger- og brugerviden samt høre Fangstrådet og kommuner. Brugerviden er udmøntet blandt andet via relevante hovedorganisationer samt Fangstrådet, samt i undersøgelserne før rådgivningen gives omkring fangstdyr.

Hvidhvaler

Rådgivning for hvidhvaler i Vestgrønland er uændret i forhold til kvoten i år 2018. APNN afventer ny rådgivning på en ny 5-årig teknisk kvote på hvidhvaler i Qaanaaq-Savissivik, da den nuværende udløber i slutningen af 2018. Indtil den nye rådgivning foreligger, foreslår APNN uændret kvote for området.

Den samlede årlige kvote på hvidhvaler for Vestgrønland er ifølge kvoteplanen fastsat til 340 for kvoteårene 2016-2020. Det foreslås at den samlede kvote fastsættes til 340 pr. år.

Der forelægger ingen biologisk rådgivning om kvoter på hvidhvaler i Østgrønland, og da hvidhvaler forekommer sjældent i området er fangst ikke tilladt.

Tabel 1: Foreslåede kvoter i Vestgrønland for hvidhval

Zone

Bestand

2019

1-2

Qaanaaq

20*

3

Savissivik

Upernavik

100

4

Uummannaq

20

5

Ilulissat

50

Qeqertarsuaq

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

50

Maniitsoq

Nuuk

12

Paamiut

Narsaq

8

Qaqortoq

Nanortalik

I alt

340

*Teknisk kvote fra 2014-2018 på 100 dyr, gennemsnit 20 dyr/år, APNN foreslår uændret kvote indtil ny rådgivning foreligger.

                                                                              

Narhvaler

Rådgivning om kvoter på narhval i Vestgrønland er uændret i forhold til kvoten i år 2018.

Det samlede årlige kvoteforslag på narhvaler for Vestgrønland er ifølge kvoteplanen fastsat til 424 narhvaler for perioden 2016-2020.

Tabel 2: Foreslåede kvoter i Vestgrønland for narhval

Zone

Bestand

2019

1

Etah

5

2

Qaanaaq

98

3

Savissivik

18

Upernavik

52*

4

Uummannaq

154

5

Ilulissat

5

Qeqertarsuaq

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

Maniitsoq

Nuuk

2

Paamiut

Narsaq

4

Qaqortoq

Nanortalik

I alt

424

*= Det foreslås at 20 af de 52 narhvaler fanges på traditionel vis med qajaq af Kullorsuaq og Nuussuaq.

Grønlands Naturinstitut har foretaget tællinger og mærkninger af narhvaler i Nordøstgrønland, Ittoqqortoormiit, Kangerlussuaq og Tasiilaq i årene 2016, 2017 og 2018. Ny rådgivning ang. kvoter og bestandsopdeling i Østgrønland blev modtaget i 2018, men blev sendt tilbage til NAMMCO’s Videnskabelige komite på baggrund af ønske fra NAMMCO Rådet om yderligere oplysninger om de anvendte kriterier der dannede baggrund for den nye bestandsopdeling. Rådgivningen vil blive genbehandlet på NAMMCO’s næste årsmøde i 2019.

                                                                                       

APNN foreslår uændret kvote for Østgrønland på 66 narhvaler for 2019.

Tabel 3: Foreslåede kvoter i Østgrønland for narhval

Zone

Bestand

2019

6

Tasiilaq

16

7

Ittoqqortoormiit

50

I alt

66

Hvalros

Gældende rådgivning på bæredygtig fangst af hvalros i Vestgrønland og Østgrønland udløber i udgangen 2018, indtil ny rådgivning foreligger, foreslår APNN uændret kvote i forhold til 2018, jf. gældende biologisk rådgivning for perioden 2014-2018. Rådgivning for Nordvandet (Qaanaaq forvaltningsområde) er gældende for perioden 2016-2020.

Tabel 4: Regional kvotefordeling kvoteåret 2019.

Nordvandet

2019

Qaanaaq

85

Vestgrønland

2019

Upernavik

22

Uummannaq

Ilulissat

Qeqertarsuaq

17

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

30

Maniitsoq

Vestgrønland i alt

69

Østgrønland

2019

Ittoqqortoormiit

18

Tasiilaq

Østgrønland i alt

18

Kvoterne fordeles til kommunerne som træffer afgørelse om hvorledes disse anvendes. Fx kan kommunerne selv træffe afgørelse om hvor stor del af kommunens samlede kvote anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende hvalrosser. Der kan ikke ske overførsel af kvoter fra et bestandsforvaltningsområde til et andet bestandsforvaltningsområde.

Isbjørne

Den samlede kvote for isbjørn i Vestgrønland ligger på 92 isbjørne, jf. biologisk rådgivning fra 2017. Den samlede kvote for Østgrønland ligger på 64 isbjørne, da biologisk rådgivning fra 2010 stadigvæk gælder.

Grønlands Naturinstitut havde den samme biologiske rådgivning for Kane Basin og Baffin Bugten i perioden 2010-2017. Den nyeste rådgivning blev afleveret i juni 2017, og trådte i kraft pr. 1. januar 2018. På et møde under Fælleskommissionen for Isbjørne mellem Grønland, Canada og Nunavut i Ottawa, oktober 2017, blev begge lande enige om at dele Baffin Bugt kvoten 50/50 ml. Vestgrønland og Nunavut.
Grønland besluttede på baggrund af biologisk rådgivning og historiske fangstdata, at forhøje kvoten til 9 ud af den samlede kvote på 10 isbjørne i Kane Basin, for at tilgodese Qaanaaq fangerne.

Kvoterne til Ittoqqortoormiit og Tasiilaq med 5 dyr ekstra til hvert forvaltningsområde er en politisk besluttet teknisk kvote. Den tekniske kvote blev givet for at imødekomme kommunens og fangernes vedvarende ønske om forhøjelse. Den tekniske kvote på 10 ekstra isbjørne til Østgrønland gælder, indtil ny rådgivning forelægger.

Grønlands Naturinstitut er fra 2014-2021 i gang med en omfattende opmåling af isbjørne i Østgrønland. Opgaven vedr. rådgivning om isbjørne i Østgrønland er så stor, at undersøgelserne spredes over flere år for at skaffe den nødvendige finansiering og baggrundsviden. Ingen har optalt isbjørne i så stort et område før. Det vil først være muligt at vurdere status af isbjørne i Østgrønland og fremskaffe robust videnskabelig rådgivning, når alle undersøgelserne er fuldført.

Indtil rådgivningen forelægger, vil APNN forholde sig til forsigtighedsprincippet.  For første gang vil der være carry-over af ubrugte kvoter fra 2018 kvote året til 2019 kvoteåret. Carry-over kvoterne vil blive meddelt efter en opgørelse af fangsterne i starten af 2019.

Kvoten for 2019 forbliver på nuværende tidspunkt derfor uændret i forhold til sidste år og fordelingen for de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 5. Oversigt – fordeling af isbjørnekvoter for 2019.

Kane Basin

2019

Qaanaaq

9

I alt

9

Baffin bugten

2019

Savissivik

24

Upernavik

44

Uummannaq

5

Ilulissat

Qeqertarsuaq

7

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

I alt

80

Davis strædet

2019

Sisimiut

3

Maniitsoq

Nuuk

Paamiut

I alt

3

Østgrønland

2019

Ittoqqortoormiit

35

Tasiilaq

25

Narsaq

4

Qaqortoq

Nanortalik

I alt

64

Overførsel af ubrugte kvoter

Eventulle overskridelser af foregående kvoteårs (2018) kvote vil blive fratrukket relevante forvaltningsområdes kvote efter fordelingen.

                                               

”Carry over” – fra kvoteåret 2018 kan ikke-opfangede restkvoter af hvalros, hvid- og narhvaler og isbjørne fra året før, overføres til næste år (jf. ikke-akkumulerende metode).

Ændringer i forhold til 2018

For første gang i 2019 kommer der til at være overførsel af eventuelle ubrugte isbjørnekvoter fra 2018. Overførsel vil ske efter årsskiftet når Departementet har modtaget samtlige udfyldte fangstmeldinger for hele året.

Derudover foreslås det at Savissiviks får fuld råderet over deres samlede isbjørnekvote på 24, hvilket er en ændring fra 2018, hvor Qaanaaq således fik tildelt 4 af denne kvote.

Høringsfrist

APNN har sat høringsfristen til fredag den 26. oktober 2018, kl. 12.00.

Ingen svar anses som accept af fremsendte forslag. Der er ikke mulighed for forlængelse af høringsfristen.

Høringssvar bedes sendt til apn@nanoq.gl eller evt. pr. fax på fax-nummer 34 53 55.

Emne:

Fangst

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

25 september 09:09:00

Høringsfrist:

26 oktober 12:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl