National Strategi for Geodata 2018-2021

I takt med den stigende digitalisering får geodata - eller geografisk stedbestemt information – større og større betydning i samfundet. Men geodata får først for alvor en erhvervs- og samfundsmæssig værdi, når de organiseres og sættes i system.

En koordineret udveksling af geodata i et sammenhængende system, der også fungerer på tværs af landegrænser, institutioner og myndigheder sker ved, at der etableres en geografisk infrastruktur - en SDI (Spatial Data Infrastructure). En geografisk infrastruktur for data omfatter politikker, standarder, teknologier og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, bearbejde, lagre, distribuere og forbedre udnyttelsen af geodata til alles fordel.

En spatial (eller geografisk) infrastruktur er for et moderne, velfungerende samfund lige så vigtig som den fysiske infrastruktur (lufthavne, havne, veje etc.). Geodata indgår som grundlag for vigtige samfundsaktiviteter som planlægning af byudvikling, beredskab, infrastruktur, forsyning, energiproduktion, klimatilpasning, råstofindvinding, naturforvaltning, friluftsliv, turisme osv.

Denne nye Nationale Strategi for Geodata 2018 – 2021 sætter rammerne for de næste fire års arbejde på hele kortlægnings- og geodataområdet. Strategien fastsætter nogle overordnede strategiske mål, samt en række konkrete indsatser for perioden og afløser den tidligere nationale SDI (Spatial Data Infrastructure) fra 2010 – ”Geografisk information i øjenhøjde”.

Den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021 er blevet til på baggrund af en omfattende kortlægning af brugen og potentialet i geodata i Grønland. Som en del af denne proces er der afholdt seminarer og workshops med relevante interessenter og brugere af geodata. 

Strategien peger også på et behov for ny lovgivning til at sikre fremtidige fælles standarder og sammenhæng på kortlægnings- og geodataområdet.

Den nye Nationale Strategi for Geodata 2018 – 2021 udsendes i offentlig høring fra fredag den 15. december 2017 til mandag den 29. januar 2018 kl. 12.00. Høringssvar fremsendes til oed@nanoq.gl.    

Beskrivelse:

National Strategi for Geodata 2018-2021

Emne:

Landsplanlægning

Høringstype:

Redegørelser-rapporter

Offentliggjort:

15 december 14:00:00

Høringsfrist:

29 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl