Naturkonsekvensvurdering for anlægsprojektet 'Etablering af lufthavn i Qaqortoq'

Inatsisartut vedtog under efterårssamlingen 2015 en lufthavnspakke, hvor bl.a. anlæggelse af en lufthavn i Qaqortoq indgik. Kalaallit Airports A/S er bygherre på anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq.

Projektet er ikke direkte VVM-pligtigt men falder under VVM-bekendtgørelsens bilag 2 på grund af landingsbanens længde på 1500 meter. Anlæg på VVM-bekendtgørelsens bilag 2 skal screenes for at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt. Etableringen af lufthavnen i Qaqortoq blev i den forbindelse blevet vurderet til ikke at være VVM-pligtig. Etableringen af lufthavnen kræver, at der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering i henhold til § 42 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, ligesom der skal ansøges om miljøgodkendelse, tilladelse til udledning af spildevand og dispensation til aktiviteter i vandspærrezonen.

Naturkonsekvensvurdering
Efter § 41 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse skal der inden større anlægsarbejder eller placering af anlæg eller virksomhed, der i væsentlig grad vil
kunne medføre ændring af landsskabets eller saltvandsområders karakter eller væsentligt vil kunne påvirke naturen, udarbejdes en redegørelse – en naturkonsekvensvurdering - der beskriver hvilke konsekvenser, projektet anses at have for landskabet/fjord- og havområdet og naturen.

Qaqortoq Lufthavns udformning
Lufthavnen påtænkes anlagt ca. 6 kilometer fra Qaqortoq by, på nordsiden af Storefjeld, med en landingsbane med en længde på 1.500 meter og en bredde på 30 meter. En landingsbane af den størrelse vil kunne beflyves af alle flytyper, som i dag anvendes internt i Grønland, ligesom lufthaven vil kunne beflyves fra nære oversøiske rejsemål som f.eks. Island. Selve lufthavnen ønskes anlagt på en sådan måde, at der vil være mulighed for at udvide landingsbanen på et senere tidspunkt. Selve lufthavnsområdet kommer til at bestå af terminalbygning, garage, parkeringspladser samt evt. hangar.

En lille del af den sydvestlige del af landingsbanen vil ligge indenfor den nuværende vandspærrezone til drikkevandssøen Tasersuaq, hvorfor projektet kræver en ændring af vandoplandet og derfor også en dispensation til aktiviteter i vandspærrezonen.

Borgermøde
Kalaallit Airports A/S afholder borgermøde vedr. etableringen af lufthavnen i Qaqortoq. Kalaallit Airports A/S vil annoncere tidspunktet og sted for afholdelse af borgermødet i lokale medier.

Høring
Under henvisning til § 41 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse med tilhørende bemærkninger sendes naturkonsekvensvurderingen for anlægsprojektet ’Etablering af lufthavn i Qaqortoq’ i offentlig høring.

Naturkonsekvensvurderingen og alle andre relevante informationer vedrørende projektet kan findes på Naalakkersuisuts høringsportal.

Yderligere tekniske rapporter, som ikke udgør en del af høringsmaterialet, kan rekvireres ved at kontakte Kalaallit Airports A/S.

Høringsfrist: Onsdag den 10. januar 2018, kl: 16:00.

Høringssvar sendes til:

Departementet for Natur og Miljø,
postboks 1614
3900 Nuuk

Eller via e-mail:
pan@nanoq.gl

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Departement:

Departementet for Natur og Miljø

Offentliggjort:

15 november 10:45:00

Høringsfrist:

10 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl