Forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik

Projektstatus Titantiumprojektet

Fase

Status

Dato

Forhøring af kommissorier for indholdet af VSB- og VVM-redegørelserne

OK

Endelige kommissorier for VSB-redegørelse og VVM-redegørelse offentliggjort  (nederst på siden)

 

12. april til 19. maj 2017

Minimum 8 ugers offentlig høring af VVM- og VSB-redegørelserne (ansøgning om udnyttelsestilladelse)

Afventer

Opdatering af VVM- og VSB-redegørelserne

Afventer

-

IBA

Afventer

-

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afventer

-

Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplan

Afventer

-

Godkendelse af 1. aktivitetsplan

Afventer

-

Høringsmateriale:

Bluejay Mining Ltd. er rettighedshaver af efterforskningstilladelse 2015/08 i Nordgrønland. Forhøringen er selskabets anmeldelse af, at det har til hensigt at ansøge om en tilladelse til udnyttelse af ilmenit

     

Kortudsnit: Bluejay Mining Ltd. efterforskningstilladelse 2015/08 er markeret med blåt

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter (alle på grønlandsk/dansk/engelsk):

  1. Udkast til kommissorium for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) -GL
  2. Udkast til kommissorium for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) -GL
  3. Udkast til kommissorium for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) – DK
  4. Udkast til kommissorium for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - DK
  5. Udkast til kommissorium for Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed VSB – ENG
  6. Udkast til kommissorium for Vurdering af Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - ENG

I høringsmaterialet er selskabets navn FinnAust Mining Plc. FinnAust Mining Plc. var navnet på moderselskabet som har aktiemajoriteten i det rettighedshavende selskab Bluejay Mining Ltd. Den 11. marts 2017 besluttede moderselskabet at skifte navn til Bluejay Mining plc.

 

Som følge af, at selskabet har til hensigt at ansøge om en udnyttelsestilladelse har selskabet ultimo marts ansøgt om at overdrage tilladelsen 2015/08 fra BlueJay Mining Ltd. til et ny-etableret aktieselskab Dundas Titanium A/S, der har hjemsted i Grønland.

 

Såfremt overdragelsen bliver godkendt af Naalakkersuisut inden udeløbet af forhøringsperioden, vil navnet Dundas Titanium A/S komme til at fremgå af de endelige kommissorier.

 

Forhøringen kan betragtes som en formel tilkendegivelse af, at selskabet ønsker en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) proces gennemført. Anmeldelsen sker ved, at selskabet orienterer myndighederne herom, og vedlægger udkast til kommissorier for henholdsvis VSB- og VVM-redegørelser. Yderligere information om processen for udarbejdelsen af VSB-redegørelsen og VVM-redegørelsen fremgår henholdsvis af ”Vejledningen vedrørende mineralprojekter om processen og udarbejdelsen af VSB rapporten”og ”Retningslinier for udarbejdelse af VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkning på Miljøet) for mineraludvinding i Grønland”.

 

Udkast til kommissorierne for henholdsvis VSB- og VVM-redegørelsen skal i henhold til råstofloven sendes i en forhøring på 35 dage. Baseret på input fra forhøringen fastlægger selskabet det endelige indhold i kommissorierne og i de senere udkast til VSB- og VVM-redegørelser.

 

Høringsmaterialet indeholder ikke information om den kommende opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Selskabet vil dog af myndighederne blive bedt om at nævne arbejdet vedrørende den kommende opdeling i de endelige kommissorier og at indarbejde den nye kommunestruktur i relevant omfang i de VSB- og VMM-redegørelser som selskabet efterfølgende planlægger at udarbejde.

 

Høringssvarene modtaget i løbet af forhøringen skal på lige fod med indkomne høringssvar i den 8 ugers offentlige høring af redegørelserne indgå i en hvidbog. Selskabet vil således udarbejde to hvidbøger i løbet af VVM- og VSB-processen. En i forlængelsen af forhøringen af udkastene til kommissorierne og en for den 8 uger høringsperiode af udkastene til redegørelserne. Hvidbøgerne er dokumenter, der indeholder væsentlige høringskommentarer, svar på disse og en notits om, hvor relevante kommentarer og forslag vil blive indarbejdet i de endelige versioner af henholdsvis kommissorierne og VVM – og VSB-redegørelserne.

 

Høringsfrist: Den 19. maj 2017 kl. 16.00.

Høringssvar sendes til Råstofstyrelsen, Postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl med kopi til isiin@nanoq.gl og eamra@nanoq.gl

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

12 april 16:00:00

Høringsfrist:

19 maj 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl