Supplerende høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn

Hermed fremsender Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn i anden supplerende offentlig høring.

Baggrunden herfor er, at der i flere af de modtagne høringssvar fra den første supplerende offentlige høring af forslaget er blevet udtrykt et behov for yderligere tid til stillingtagen til forslaget og udarbejdelse af fyldestgørende høringssvar.

Forslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn sendes derfor ud i en ny supplerende offentlig høring på 5 uger i perioden 9. december 2016 til 13. januar 2017. Samtidig er forslaget blevet offentliggjort i supplerende offentlig høring på Selvstyrets høringsportal.

Høringsfrist: Fredag den 13. januar 2017

Høringssvar fremsendes pr. e-mail til iniian@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Begrundelse for 2. supplerende offentlig høring:

Lovforslaget blev oprindeligt sendt ud i 5 ugers offentlig høring i perioden 26. maj 2016 til 30. juni 2016.

De efter høringsperioden modtagne høringssvar anbefalede forskellige forbedringer af forslaget, herunder særlige hensyn taget til dets form og indhold. Derfor indarbejdedes en række forandringer i hensyn dertil.

Særligt blev kritikken om, at der var for korte tidsfrister til kommunalforvaltningens handlepligter imødekommet, således at tidsfristerne blev forlænget.

Forslaget blev herefter sendt ud i en 3 ugers supplerende offentlig høring i perioden 19. august 2016 til 9. september 2016 for at give høringsparterne mulighed for at forholde sig i supplerende høringssvar til forslaget efter indarbejdelse af de oprindeligt modtagne høringssvar.

I flere høringssvar fra den supplerende offentlige høring af forslaget blev der udtrykt behov for yderligere tid til stillingtagen til forslaget og udarbejdelse af høringssvar.

Herudover er der indsat en bemyndigelsesbestemmelse i forslagets § 37, stk. 7, nr. 7 der giver mulighed for at der kan fastsættes nærmere regler om netværksanbringelser. Der er derudover ikke foretaget materielle ændringer i forslaget.

Forslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn sendes derfor ud i en ny fuld supplerende offentlig høring på 5 uger i perioden 9. december 2016 til 13. januar 2017.

Forslaget blev oprindeligt anmeldt til 1. behandlet på efterårssamlingen 2016 med forventning om 2. og 3. behandling på forårssamlingen 2017.

Henset til ønsket om yderligere tid til udarbejdelse af høringssvar er forslaget anmodet trukket fra efterårssamlingen 2016. Forslaget forventes anmeldt på forårssamlingen 2017.

Med henblik på at sikre, at bekendtgørelser udstedt i medfør af loven samt vejledninger til loven bliver handlingsorienterede og rettet mod kommunalforvaltningernes faktiske behov, planlægges der afholdt to arbejdsseminarer i foråret 2017 med inddragelse af medarbejdere fra de kommunale forvaltninger, ud fra et ønske om at kommunerne skal være væsentlige aktører i udmøntningen af loven og de efterfølgende arbejde.

Vedlagt er høringssvarsnotater fra både den oprindelige samt første supplerende offentlige høring, hvori høringssvarene er optrykt i fuld ordlyd, og hvori det oplyses hvilke af anbefalingerne, som er blevet

indarbejdet helt eller delvis i forslaget.

Om forslaget:

Forslagets formål er at styrke sagsbehandlingen og børns rettigheder, med blandt andet en tydeliggjort ansvars- og opgavefordeling. Forslaget anbefaler at længerevarende døgninstitutionsophold bør forsøges undgået og at kommunalt arrangerede anbringelser i plejefamilier bør bruges mere. Forslaget har fokus på tidlig indsats og forebyggelse, hvilket på sigt bør medvirke til, at færre børn skal anbringes uden for hjemmet,

og at familierne styrkes. Forslaget styrker samarbejdet mellem forvaltningsmyndighederne, og kommunerne får flere og bedre støttemuligheder til børn, de unge og vordende forældre.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende lovgrundlag er:

  • Landsdækkende indberetningssystem for underretninger for bedre centralt overblik
  • Forbedret klageret – børn får ret til at klage i egne sager
  • Rolle- og ansvarsfordeling tydeliggøres – hvem, hvad, hvordan og hvornår?
  • Handlepligt i underretningssager, og tidsfrister herfor
  • Hjemgivelser af anbragte børn skal planlægges i god tid og på samme måde
  • Døgninstitutioner skal godkendes af Naalakkersuisut og have en driftsaftale
  • Plejefamilier skal have kommunal plejefamilietilladelse og plejetilladelser
  • Efterværn forbedres betydeligt

Lovforslaget styrker efterværn, tidlig forebyggende indsats for vordende forældre, sagsbehandlingen, og socialfaglige undersøgelser. Generelt vil forslaget øge kvaliteten af indsatsen overfor anbringelsestruede børn og unge og allerede anbragte børn og unge. Lovforslaget forventes at medvirke til at nedbringe antallet af anbringelser gennem øget forebyggende arbejde og bedre adgang til støtteforanstaltninger.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

14 december 15:35:00

Høringsfrist:

13 januar 23:30:00

Høringssvar sendes til:

iniian@nanoq.gl