Offentlig høring af miljøvurdering (VVM), vedrørende indsamling af 2D seismiske data i et område i havet ud for Nordøstgrønland, omfattet af forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13

Naalakkersuisut har den 22. juli 2016 godkendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) fra TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS).

Klik her for hvidbog 

Projektbeskrivelse:

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 ansøgt om godkendelse af indsamling af op til 10.000 linjekilometer 2D seismiske data i havområdet ud for Nordøstgrønland (NEG16) samt indsamling af 50 havbundsprøver (få meter dyb prøvetagning af havbunden – engelsk betegnelse: gravity core) og 100 supplerende havbundsprøver (opsamling af havbundsmateriale) samt udsætning af is-sporingsbøjer. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data potentielt vil have en varighed af op til fire måneder (1. juli til 31. oktober 2016).

De forslåede undersøgelser vil ligge uden for de lukkede områder, hvor seismisk aktivitet ikke er tilladt af hensyn til beskyttelse af havpattedyr. Beskyttelseszonerne for havpattedyr er et væsentligt fokus i VVM redegørelsen.

NEG16 planlægges gennemført med et seismisk fartøj og op til 2 støttefartøjer.

Høringsfrist for kommentarer

Kommentarer til det fremsendte udkast til VVM-redegørelse for den ansøgte indsamling af 2D seismiske data bedes sendt til Råstofdepartementet (mlsa@nanoq.gl) senest den 7. juni kl. 16.00.

Der vil blive afholdt høringsmøde i Nuuk den 12. Maj 2016 kl. 19 – 22 i Katuaq.

De grønlandske høringsdokumenter kan findes på den grønlandske høringsportal.

Høringsmaterialet består af:

  • Ikke teknisk resumé (engelsk)
  • Ikke teknisk resumé (grønlandsk)

  • Ikke teknisk resumé (dansk)

  • VVM for 2D seismisk dataindsamling, Nordøstgrønland (engelsk, grønlandsk og dansk)

Der er nogle tekniske baggrundsdokumenter som er udarbejdet på engelsk, i særskilt tilknytning til TGS-NOPEC's indsamling af seismiske data i 2015. Der er link til disse i udkastet til VVM-redegørelsen.

Offshore kulbrinteefterforskning i Grønland kan kun udføres i henhold til en forundersøgelsestilladelse, en eneretstilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter eller en tilladelse til videnskabelige undersøgelser.

Ud over at have en tilladelse, skal rettighedshaveren indhente en konkret godkendelse for at kunne udføre en offshore efterforskningsaktivitet. En godkendelse til at udføre offshore efterforskningsaktiviteter er betinget af, at rettighedshaveren opfylder bestemmelserne i råstofloven og anden gældende lovgivning, vilkårene i tilladelsen, bestemmelser i retningslinjer udstedt af Grønlands Selvstyre og de vilkår, der er indeholdt i godkendelsesskrivelsen.

Forud for indgivelse af ansøgning om godkendelse til at udføre en aktivitet, skal ansøgeren indsende en beskrivelse af projektet, indeholdende en fremstilling af hvordan miljømæssige og påvirkninger af natur og miljø tænkes begrænset. Baseret på beskrivelsen af projektet vil Grønlands Naturinstitut (GN) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) vurdere, om den ansøgte aktivitet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, enten isoleret set eller i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter.

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når en Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM), på engelsk kaldet Environmental Impact Assessment - EIA, er foretaget og en VVM-redegørelse efter offentlig høring er godkendt af Naalakkersuisut. Der kan ikke udstedes tilladelser og godkendelser til at udføre aktiviteterne før Naalakkersuisut har godkendt VVM-redegørelsen.

Ved en VVM-pligtig aktivitet skal ansøgeren indsende følgende til Råstofstyrelsen med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

  • Komplet VVM (på engelsk, grønlandsk og dansk) baseret på de relevante strategiske miljøvurderinger, inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse
  • Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen på engelsk, grønlandsk og dansk

Når høringsperioden er udløbet vil GN og DCE foretage en endelig vurdering af VVM-redegørelsen og ansøgningsmaterialet i øvrigt på grundlag af bl.a. de modtagne høringssvar, forinden sagen forelægges for Naalakkersuisut til afgørelse. De miljøforanstaltninger, som er skitseret i ansøgningsmaterialet, bør stræbe efter at reducere den samlede risiko for miljøet i videst muligt omfang.

 

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

11 april 14:30:00

Høringsfrist:

07 juni 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl