35 dages offentlig forhøring af TGS NOPEC’s projekt-beskrivelse (Scope of Works) for offshore seismiske undersøgelser i havområdet ud for Nordøstgrønland 2016 (NEG16)

Projekt status TGS NOPEC’s ansøgning om offshore seismiske undersøgelser i havområdet ud for Nordøstgrønland 2016 (NEG16)

Fase

 

 

Status

 

 

Dato

 

 

Aflevering af scope/projektbeskrivelse

 

 

OK

 

 

26. november 2015

 

 

35 dages forhøring af scope/projektbeskrivelse

 

 

OK

 

 

15. januar 2016 - 19. februar 2016

 

 

Minimum 8 ugers offentlig høring af VVM redegørelse

 

 

Afventer

 

 

(forventes fra marts til maj 2016)

 

 

Godkendelse af projektet

 

 

Afventer

 

 

 

Hvad er en forhøring, og hvad er formålet med den?

Fra 1. juli 2014 skal der ifølge Råstofloven afholdes en 35 dages offentlig forhøring af projektbeskrivelsen for et projekt inden indholdet af den efterfølgende VVM redegørelse fastlægges.

Forhøringen er et supplement til den offentlige høring af selve VVM redegørelsen i 8 uger, med henblik på at øge informationsniveauet om projektet samt inddrage offentligheden så tidligt som muligt i processen.

Forhøringen skal medvirke til at alternative projektforslag, idéer og afklarende spørgsmål håndteres tidligt i processen, således at overvejelser og forslag om alternativer kan indgå i projektets tilrettelæggelse.

Selskaberne får endvidere på et tidligt tidspunkt i projektet skabt kontakt til relevante interessenter og myndigheder.

Baseret på input fra forhøringen, fastlægger selskabet det endelige indhold i den senere VVM redegørelse. Indkomne høringssvar vil blive sendt til selskabet, og det er selskabets pligt at inkludere input fra høringssvar i det videre arbejde med VVM redegørelsen.

Høringssvar skal, på lige fod med høringssvar i den 8 ugers offentlige høringsproces, indgå i en hvidbog, som selskabet efterfølgende udarbejder. En hvidbog er et dokument der indeholder alle høringskommentarer, svar på disse og en notits om i hvilket omfang kommentarerne vil føre til ændringer i projektet og beskrivelsen heraf.

Hvidbogen

Projektbeskrivelse:

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 ansøgt om godkendelse af indsamling af op til 10.000 linjekilometer 2D seismiske data i havområdet ud for Nordøstgrønland samt indsamling af 50 havbundsprøver (få meter dyb prøvetagning af havbunden – engelsk betegnelse: gravity core) og 100 supplerende havbundsprøver (opsamling af havbundsmateriale) samt udsætning af is-sporingsbøjer. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data potentielt vil have en varighed af op til fire måneder (1. juli til 31. oktober 2016).

De forslåede undersøgelser vil ligge uden for de lukkede områder, hvor seismisk aktivitet ikke er tilladt af hensyn til beskyttelse af havpattedyr. Beskyttelseszonerne for havpattedyr vil være et væsentligt fokus i VVM redegørelsen.

NEG16 planlægges gennemført med et seismisk fartøj og 2 støttefartøjer.

Høringsfrist for kommentarer

Kommentarer til det fremsendte udkast til projektbeskrivelse (Scope of Works) for den ansøgte indsamling af 2D seismiske data og havbundsprøver samt udsætning af is-sporingsbøjer bedes sendt til Miljøstyrelsen for Råstofområdet (eamra@nanoq.gl) senest den 19. februar 2016 kl. 16.00.

 

 

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

35 dages offentlig forhøring af TGS NOPEC’s projekt-beskrivelse (Scope of Works) for offshore seismiske undersøgelser i havområdet ud for Nordøstgrønland 2016 (NEG16)

Offentliggjort:

15 januar 15:30:00

Høringsfrist:

19 februar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

eamra@nanoq.gl