Høring over Forslag til: Inatsisartutlov om Grønlands Sprognævn

Vedlagt fremsendes til høring Forslag til: Inatsisartutlov om Grønlands Sprognævn, der agtes fremsat til behandling på Inatsisartuts forårssamling 2017 (FM 2017).

Forslaget er overvejende en videreførelse af bestemmelserne i det forslag, som har været i høring i perioden fra den 20. maj til den 24. juni 2016.

Der er foretaget enkelte ændringer i forhold til dette forslag.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte ændringer i forslaget med tilhørende præciseringer og tilføjelser i bemærkningerne.

Sprognævnets opgaveportefølje er udvidet til også at omfatte dannelse af autoritative grønlandske betegnelser for importord (afløsningsord), jf. forslagets § 2, stk. nr. 2. Sammen med kompetencen til godkendelse af fagterminologi i bestemmelsens nr. 3 udgør denne opgave en undtagelse til sprognævnets overordnede opgave med at følge det grønlandske sprogs udvikling. Det er desuden præciseret, at anvendelse af fagterminologi og afløsningsord er forpligtende for den offentlige forvaltning.

Der er yderligere foretaget en ændring i formuleringen af forslagets § 2, stk. 3, således at ordet ”godkender” ændres til ordet ”indstiller” og tilføjet en præcisering af, at godkendelseskompetencen ligger hos sprognævnet.

Det er nu endvidere præciseret, at Sprognævnet er en enhed under Selvstyret.

Desuden er der sket en ændring af bestemmelsen om nævnets sammensætning. Det er nu fastsat, at alle nævnets 5 medlemmer udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling herom fra de i forslaget nævnte indstillingsberettigede organisationer og institutioner. De nye indstillingsberettigede i forhold til det oprindelige forslag er Landsbiblioteket, Journalistforbundet og en faglig organisation, der omfatter tolke og oversættere.

Det er præciseret, at hvert medlem af nævnet skal have kompetencer indenfor mindst et af de områder, som nævnet tilsammen skal repræsentere. Der er desuden sket en tilføjelse til forslagets § 6, stk. 4, så det nu er fastsat, at mindst 1 medlem af sprognævnet skal besidde kompetence indenfor tolke- og oversættelsesvirksomhed.

Endvidere ligger kompetencen til at afsætte et medlem af nævnet nu udelukkende hos Naalakkersuisut.

Det er tillige præciseret i bemærkningerne til forslaget, at Naalakkersuisut har mulighed for at anmode nævnet om en genbehandling af en sag, når der er en saglig grund hertil.

Om baggrunden for forslaget, dets formål og indhold henvises i øvrigt til bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger til forslaget bedes være Departementet for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke i hænde senest den 20. januar 2017.

Bemærkninger bedes fremsendt til enten til departementets officielle e-mail adresse:

ikiin@nanoq.gl, eller til departementets officielle brevpostadresse: Departementet for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Kultur

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

15 december 14:20:00

Høringsfrist:

20 januar 23:30:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl