Vedrørende: Høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler

Vedlagt fremsendes til høring forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler.

Forslaget har overordnet til formål at optimere udnyttelsen af de grønlandske uddannelses institutioners kapacitet ved at sikre en bedre udnyttelse af de grønlandske folkehøjskoler. Forslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelser med folkehøjskolerne om den fremtidige rolle for folkehøjskolerne, herunder om de lovgivningsmæssige og økonomiske forhold. 

Ændringerne omhandler bl.a. muligheden for at give mere praktiskorienterede fag som f.eks. værkstedsbaserede forløb en fremtrædende plads i undervisningen og at føre elever til folkeskolens afsluttende prøver. Endvidere har forslagets til formål at sikre en større kapacitetsudnyttelse og samtidig skabe en naturlig sammenhæng mellem Selvstyrets bevilling og aktiviteter ud fra en model med grundtilskud og elevuge-taxameter. Desuden medfører forslaget afskaffelse af brugerbetalingen for højskoleophold på de områder, der er omfattet af taxameterordningen, ligesom den kommunale involvering i elevbetalingen skal udgå. Samtidig er det præciseret, at folkehøjskolerne efter aftale med andre aktører kan udbyde andre undervisningsforløb end højskoleforløb, ligesom der foreslås skabt hjemmel til at indføre et særligt stipendiesats i forbindelse med højskoleophold.

Forslaget vil i øvrigt ikke ændre på, at folkehøjskolernes hovedvirksomhed forsat vil omhandle skolernes almendannende undervisning.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 24. januar 2017. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikiin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpostadresse: 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen

Marcus Dalro
Juridisk specialkonsulent
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

22 december 13:00:00

Høringsfrist:

24 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl