Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, be-gravelse og kirkegårde

Hermed fremsendes til høring Forslag til Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde.

Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke senest den 12. januar 2016.

 

Overordnet baggrund for forslaget

Ved landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde (Kirkegårdsforordningen) er der fastsat regler om oprettelse af kirkegårde, nedlæggelse af grave og kirkegårde og retten til at blive begravet på en kirkegård. Det er under hensyn til samfundsudviklingen fundet hensigtsmæssigt at foretage en revision af den nu 25 år gamle forordning.

 

I denne forbindelse er det fundet hensigtsmæssigt samtidig at få fastsat regler om anmeldelse af fødsler og dødsfald, og om begravelse og ligbrænding.

 

Lovforslaget indeholder således regler om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og ligbrænding, retten til begravelse, urnenedsættelse og askespredning, oprettelse af kirkegårde, kirkegårde på ubeboede pladser, nedlæggelse af grave og kirkegårde, registrering af gravminder, tilsyn og sanktioner og afslutningsvis angivelse af ikrafttrædelsestidspunktet og overgangsbestemmelser.

Hovedpunkter i forslaget

Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Som noget nyt vil der med forslagets vedtagelse blive fastsat regler om anmeldelse af fødsler og dødsfald. Reglerne angiver en anmeldelsespligt, hvortil anmeldelsen skal ske, af hvem anmeldelsen skal foretages samt frister herfor.

 

Begravelse og ligbrænding

Som noget nyt er der i forslaget fastsat bestemmelser om begravelse og ligbrænding. Forslaget fastslår således, at lig enten skal begraves eller brændes. Derudover anføres det, at begravelser skal ske på kirkegårde eller andre godkendte gravpladser, og at den kirkebogsførende præst på stedet for dødsfaldet er begravelsesmyndighed. Til begravelsesmyndigheden kan der fremsættes anmodning om begravelse eller ligbrænding. Det er samtidig reguleret hvem der kan fremsætte anmodninger, og hvordan der skal forholdes, hvis der fremsættes indsigelse mod anmodningerne.

 

Retten til begravelse, urnenedsættelse og askespredning

Bestemmelserne er en delvis videreførelse af gældende regler og regulerer borgernes rettigheder. Retten til at blive begravet tilkommer således enhver, der har fast bopæl eller midlertidigt opholder sig i Grønland. Der vil dog stadig kunne gives tilladelse til, at andre personer med særlig tilknytning til Grønland kan begraves i Grønland. Derudover er det fastsat, at Biskoppen kan give tilladelse til, at personer bliver begravet uden for de af Kalaallit Nunaanni Ilagiit tilhørende kirkegårde, ligesom Biskoppen også har mulighed for at give tilladelse til, at der forholdes med asken på anden sømmelig måde.

 

Oprettelse af kirkegårde

Bestemmelserne er en delvis videreførelse af gældende regler og bibeholder således den kommunale og kirkelige ansvars- og kompetencefordeling. Dette er fundet mest hensigtsmæssigt, idet kommunerne disponerer over tekniske og administrative ressourcer, som Kirken, herunder menighedsrepræsentationerne ikke råder over. Der vil dog stadig være et tæt samarbejde mellem kommune- sundheds- og kirkemyndigheder.

 

Kirkegårde på ubeboede pladser

Forslaget præciserer, at kirkegårde på ubeboede pladser skal være markeret som kirkegårde. Derudover fastsættes det, at tilsynet varetages af provsten og ikke menighedsrepræsentationen, og det er således også provsten, der efter anmodning giver tilladelse til begravelse på sådanne kirkegårde.

 

Nedlæggelse af grave og kirkegårde

Der er foretaget en delvis videreførelse af reglerne fra Kirkegårdsforordningen. Det er præciseret, at fredningstiden er den tid, som det enkelte gravsted skal henligge urørt, og at det er Biskoppen, der efter indstilling fra menighedsrepræsentationen, kan fastsætte en højere fredningstid. 

 

Registrering af gravminder

Det er fundet hensigtsmæssigt at indarbejde regler om registrering af gravminder, da det af kunstneriske, kulturhistoriske og andre grunde findes vigtigt, at der foretages en sådan registrering. Forslaget fastslår desuden retsvirkningerne af registreringen, nemlig at registrerede gravminder ikke må fjernes fra kirkegården.

 

Tilsyn, sanktioner og ikrafttrædelsestidspunkt

Det er fundet hensigtsmæssigt at fastsætte en mulighed for at påklage Biskoppens afgørelser til Naalakkersuisut, ligesom det er fastsat, at der kan idømmes bøde for overtrædelse af nærmere opregnede bestemmelser i loven.

 

I forslaget er det endelig fastsat, at bestemmelserne om ligbrænding for så vidt angår ligbrænding i Grønland ikke finder anvendelse, så længe, der ikke er etableret et eller flere krematorier i Grønland, der i henhold til Miljøbeskyttelsesloven er godkendt hertil.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

 

Lena B.M. Petersen

Jurist/IKIIN

E-mail: lbmp@nanoq.gl

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

09 december 09:17:00

Høringsfrist:

12 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl