35 dages offentlig forhøring af TGS’s projekt-beskrivelse (Scope of Works) for seismik undersøgelser i havområdet ud for Sydøstgrønland 2015 (SEG15)

Projekt status TGS’s ansøgning om seismik undersøgelser i i havområdet ud for Sydøstgrønland 2015 (SEG15)

Fase

Status

Dato

Aflevering af scope/projektbeskrivelse

OK

  1. december 2014

35 dages forhøring af scope/projektbeskrivelse

OK

5. januar 2015 - 9. februar 2015

Minimum 8 ugers offentlig høring af VVM redegørelse

Afventer

(forventes fra marts til maj 2015)

Godkendelse af projektet

Afventer

-

Hvad er en forhøring, og hvad er formålet med den?

Fra 1. juli 2014 skal der ifølge Råstofloven afholdes en 35 dages offentlig forhøring af projektbeskrivelsen for et projekt inden indholdet af den efterfølgende VVM redegørelse fastlægges.

Forhøringen er et supplement til den offentlige høring af selve VVM redegørelsen i 8 uger, med henblik på at øge informationsniveauet om projektet samt inddrage offentligheden så tidligt som muligt i processen.

Forhøringen skal medvirke til at alternative projektforslag, idéer og afklarende spørgsmål håndteres tidligt i processen, således at overvejelser og forslag om alternativer kan indgå i projektets tilrettelæggelse.

Selskaberne får endvidere på et tidligt tidspunkt i projektet skabt kontakt til relevante interessenter og myndigheder.

Baseret på input fra forhøringen, fastlægger selskabet det endelige indhold i den senere VVM redegørelse. Indkomne høringssvar vil blive sendt til selskabet, og det er selskabets pligt at inkludere input fra høringssvar i det videre arbejde med VVM redegørelsen.

Høringssvar skal, på lige fod med høringssvar i den 8 ugers offentlige høringsproces, indgå i en hvidbog, som selskabet efterfølgende udarbejder. En hvidbog er et dokument der indeholder alle høringskommentarer, svar på disse og en notits om i hvilket omfang kommentarerne vil føre til ændringer i projektet og beskrivelsen heraf.

Endelig hvidbog for projektbeskrivelsen findes her

Projektbeskrivelse:

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2012/41 ansøgt om godkendelse af indsamling af op til ca.1000 linjekilometer 2D seismiske data i havområdet ud for Sydøstgrønland. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data potentielt vil have en varighed af nogle dage til nogle uger inden for perioden 1. juli til 31. oktober 2015.

De forslåede undersøgelser vil ligge uden for de lukkede områder, hvor seismisk aktivitet ikke er tilladt af hensyn til beskyttelse af havpattedyr. Beskyttelseszonerne for havpattedyr vil være et væsentligt fokus i VVM redegørelsen.

SEG15 planlægges gennemført med et seismisk fartøj og op til 2 støttefartøjer.

Høringsfrist for kommentarer

Kommentarer til det fremsendte udkast til projektbeskrivelse (Scope of Works) for den ansøgte indsamling af 2D seismiske data bedes sendt til Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet (apn@nanoq.gl) senest den 9. februar 2015 kl. 16.00.

Det grønlandske høringsdokument kan findes på den grønlandske høringsportal.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

05 januar 12:22:00

Høringsfrist:

09 februar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl