Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Beskrivelse:

Anordningsudkastet har til formål at sætte den nye selskabslov og efterfølgende ændringslove hertil helt eller delvis i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Med det fremsendte udkast til kongelig anordning er det hensigten at opdatere selskabslovgivningen for Grønland, således at den hidtil gældende kongelige anordning nr. 620 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber og den hidtil gældende kongelige anordning nr. 619 om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber ophæves og erstattes af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med de ændringer, der følger af de grønlandske forhold.

Generelt om selskabsloven
Med den nye selskabslov er det overordnet set blevet lettere at starte og drive selskaber, ejerne af selskabet og ledelsen får øget fleksibilitet under ansvar, og der sikres øget åbenhed omkring ejerforhold.

Selskabsloven er en fælles lov for aktieselskaber, herunder partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab.

Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital på 1 kr., således at der er mindst én kapitalandel i selskabet. Det påhviler iværksætterselskabet at henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag.

Stiftelse
Alle stiftelser kan som noget nyt foregå i én arbejdsgang også i aktieselskaber, idet der ikke længere stilles krav om afholdelse af en stiftende generalforsamling i et aktieselskab. Desuden er tegningsproceduren blevet forenklet for både aktie- og anpartsselskaber.

Kapitalkrav og indbetaling af selskabskapital
For anpartsselskaber er kapitalkravet nedsat fra 125.000 kr. til 50.000 kr. For aktieselskaber er minimumskapitalkravet 500.000 kr. som hidtil.

Det Offentlige Ejerregister
I Erhvervsstyrelsen er der som noget nyt etableret et elektronisk ejerregister, Det Offentlige Rejseregister, til registrering af oplysninger om kapitalejerne i kapitalselskaber. Udtrykket ”kapitalandele” anvendes som fælles betegnelse for aktier og anparter. Registeret består af en åben del, som er offentligt tilgængeligt, og en lukket del, der alene er tilgængelig for myndigheder.

Oplysninger om kapitalejere, der besidder 5 pct. eller mere af kapitalandelene i selskabet, skal således som noget nyt være direkte tilgængelige online i Det Offentlige Ejerregister, uafhængigt af størrelsen af selskabets kapital.

Generalforsamling
Da langt de fleste aktieselskaber kun har én eller meget få ejere, kan aktionærerne i et aktieselskab i henhold til selskabsloven vedtage, at der generelt kan træffes beslutning på anden vis end ved en egentlig generalforsamling, ligesom i anpartsselskaber.

Nye Ledelsesmodeller
Selskabsloven giver kapitalselskaberne stor fleksibilitet ved indretningen af deres ledelsesstruktur. En ledelsesstruktur, hvor kapitalselskabets overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af en direktion. En ledelsesstruktur, hvor såvel kapitalselskabets overordnede og strategiske ledelse som den daglige ledelse varetages af en direktion.

Nye regler om Kapitalforhøjelser og kapitalafgang
Med selskabsloven har kapitalejerne fået mulighed for i enighed at fravælge en række af de procedurer, der har til formål at sikre grundlaget for deres beslutninger.

Nye regler om Fusion og spaltning
Med selskabsloven er det blevet muligt for kapitalejerne (dvs. aktionærerne og anpartshaverne) at fravælge visse dokumenter i enighed i forbindelse med deres beslutningstagen, herunder i forbindelse

Forslag til ændringer i anordningsudkastet som følge af de grønlandske forhold
I anordningsudkastet er der foreslået en række ændringer i forhold til de danske regler som følge af de grønlandske forhold. Det drejer sig navnlig om følgende:
Regler, der forudsætter medlemskab af EU, er ikke medtaget i anordningsudkastet, da Grønland ikke er medlem af EU. Det drejer sig navnlig om regler om grænseoverskridende fusion, grænseoverskridende spaltning og grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Fristerne for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af registreringspligtige forhold er ændret således, at anmeldelsesfristen generelt er på 2 uger. Visse anmeldelsesfrister, der før var på 4 uger, er således ændret til 2 uger. Derved opnås en hurtigere opdatering af de registrerede oplysninger om selskaberne i Erhvervsstyrelsens it-system, som er offentligt tilgængeligt.

I anordningsudkastet er selskabslovens 2-ugers frister for indsendelse af anmeldelser m.v. til Erhvervsstyrelsen overalt foreslået forlænget til 5 uger.
Efter de gældende anordninger om ikrafttræden for Grønland af henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsloven offentliggøres registreringer om grønlandske selskaber desuden i Grønlandsposten. I anordningsudkastet foreslås det, at offentliggørelse i Grønlandsposten ikke videreføres, således at offentliggørelse af registreringer om grønlandske selskaber fremover alene offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Selvregistrering
Efter selskabsloven kan der fastsættes regler om obligatorisk digital kommunikation, som bl.a. indebærer, at al kommunikation mellem selskaberne og Erhvervsstyrelsen skal foregå digitalt, herunder ved anvendelse af styrelsens digitale selvregistreringsløsning til brug for registreringer om selskabsforhold.

I anordningsudkastet er det foreslået at indsætte en bemyndigelse til Erhvervsstyrelsen til at fastsætte regler om, at styrelsen kan foretage de pågældende registreringer efter anmeldelse fra selskabet.

Anordningens ikrafttræden for Grønland og overgangsbestemmelser m.v.
I medfør af anordningen skal der udstedes en række bekendtgørelser, herunder om ikrafttræden og overgangsbestemmelser. Det foreslås således i anordningsudkastet, at tidspunktet for anordningens ikrafttræden samt overgangbestemmelser i forbindelse hermed fastsættes ved bekendtgørelse. Det er tanken at foreslå, at anordningen kommer til at træde i kraft den 1. januar 2017, og at der ved bekendtgørelse fastsættes overgangsbestemmelser, som letter overgangen for de grønlandske selskaber fra de hidtil gældende regler til de nye regler, således at de grønlandske selskaber får en rimelig tid til at indstille sig på de nye regler.

Det foreslås dog i anordningsudkastet, at det bliver muligt at sætte dele af anordningen i kraft på forskellige tidspunkter. Derved tages der højde for, at anordningen på en række punkter indebærer en betydelig ændring i den grønlandske retstilstand. Med forslaget åbnes der således mulighed for, at ikraftsættelsen af dele af anordningen kan udskydes til et senere tidspunkt, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt.

Emne:

Erhverv

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Formål:

Yderligere oplysninger

For en nærmere beskrivelse henvises til resumeet. Det kan endvidere oplyses, at Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til brug for selskaber og deres rådgivere om reglernes anvendelse i praksis, f.eks. i forbindelse med stiftelse, kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, fusion og spaltning samt ophør. Vejledningerne kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside via følgende link: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1.

Offentliggjort:

09 december 15:17:00

Høringsfrist:

23 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl