Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed

Vedlagt fremsendes til høring Forslag til Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed, der agtes fremsat til behandling på Inatsisartuts forårsmøde 2016 (FM 2016).

Forslaget er udarbejdet som led i en revision af den gældende landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed (Ltf. nr. 10 af 21. maj 2002). Det er i denne forbindelse fundet hensigtsmæssigt at udarbejde 3 nye rammelove: Forslag til Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed, Forslag til Inatsisartutlov om idræt og motion og Forslag til Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed.

Lovforslaget tilsigter overordnet at give kultur- og fritidsområdet en klar status og betydning som et offentligt ansvarsområde, herunder at tydeliggøre de offentlige myndigheders ansvar på området.

Lovforslaget har for det første fokus på at tydeliggøre de offentlige myndigheders ansvar og kompetence og deres muligheder for at yde tilskud på området. Dernæst er der foretaget en ajourføring og præcisering af reglerne om fritidsundervisning og om fritidsklubber. Der er desuden indarbejdet regler om fritidshjem.

Forslaget bygger i øvrigt i vid udstrækning på reglerne i den gældende Kultur- og fritidsforordning og en række regler er videreført derfra. Der er dog også sket en væsentlig udbygning og præcisering i forhold til den regulering, der er foretaget i Kultur- og Fritidsforordningen. Det kan i den forbindelse nævnes, at

 • anvendelsesområdet er blevet præciseret, bl.a. ved indarbejdelse af definition af centrale begreber
 • det er fastsat, at loven både finder anvendelse på og skal fremme kultur- og fritidsvirksomhed
 • der er fastsat regler om Naalakkersuisuts overordnede ansvar
 • der er fastsat regler om, hvordan Naalakkersuisut kan efterleve sine forpligtelser efter loven
 • bestemmelsen om kommunalbestyrelsens overordnede ansvar er blevet præciseret og uddybet
 • der er fastsat en forpligtelse til offentliggørelse af den af kommunalbestyrelsen årligt udarbejdede plan for kultur- og fritidsvirksomhed i kommunen
 • der er fastsat regler om, hvordan kommunalbestyrelsen skal henholdsvis kan efterleve sine forpligtelser efter loven
 • bestemmelserne om tilskud til fysiske rammer er blevet præciseret og uddybet
 • der er indsat særskilt hjemmel til at Naalakkersuisut i samråd med kommunalbestyrelserne kan fastsætte regler om tilskud til anlæg, renovering og drift af bygninger, lokaler og andre fysiske rammer, der anvendes til kultur- og fritidsvirksomhed
 • bestemmelserne om tilskud til aktiviteter er blevet præciseret og uddybet
 • der er fastsat regler om, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne ved uddeling af tilskud så vidt muligt skal tilgodese aktiviteter, der involverer børn og unge, personer med funktionshindringer og socialt udsatte grupper.
 • der er fastsat hjemmel til, at Naalakkersuisut kan yde tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed uden for Grønland
 • der er indsat særskilt hjemmel til, at Naalakkersuisut i samråd med kommunalbestyrelserne kan fastsætte regler om tilskud til aktiviteter inden for kultur- og fritidsvirksomhed
 • der er foretaget præcisering af, at fritidsundervisning er en ikke formelt kompetencegivende undervisning
 • der er foretaget en indskrænkning af de former fritidsundervisningen kan tilrettelægges som, idet voksenhøjskole, enkeltfagsundervisning, specialundervisning og erhvervsmæssigt kursus er udgået
 • der er foretaget forenkling og præcisering af reglerne om godkendelse af oprettelse og nedlæggelse af fritidsundervisningshold
 • bestemmelsen om kommunalbestyrelsens opkrævning af betaling for deltagelse i fritidsundervisning er ændret fra at være en forpligtelse til at være en mulighed
 • hjemlen til at fastsætte regler om betaling for deltagelse i fritidsundervisning er ændret fra at være en forpligtelse til regeludarbejdelse til at være en mulighed herfor
 • der er indarbejdet regler om fritidshjem
 • bestemmelserne om benyttelse af fritidsklubber er præciseret og uddybet
 • hjemlen til at fastsætte regler om størrelsen af betalingen for benyttelse af fritidsklubber er udvidet, og Naalakkersuisuts regeludstedelse skal ske i samråd med kommunalbestyrelserne
 • der er indsat en hjemmel til at fastsætte regler om afgrænsning af børne- og ungeorganisationer i forhold til idrætsorganisationer
 • der er fastsat et særskilt kapitel og finansiering og administration, og der er heri som noget nyt fastsat, at Naalakkersuisuts tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed sker inden for en på finansloven hertil fastsat bevilling
 • der er fastsat regler om regnskab og revision
 • det er præciseret, at Naalakkersuisuts afgørelser heller ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Klagebestemmelserne videreføres i øvrigt.

Om baggrunden for forslaget, dets formål og indhold henvises i øvrigt til de til forslaget hørende bemærkninger.

Eventuelle bemærkninger til bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 21. januar 2016.

Bemærkninger bedes fremsendt til enten til departementets officielle e-mail adresse:

ikiin@nanoq.gl, eller til departementets officielle brevpostadresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

17 december 12:00:00

Høringsfrist:

21 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

clkl@nanoq.gl