Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om idræt og motion

Vedlagt fremsendes til høring Forslag til Inatsisartutlov om idræt og motion, der agtes fremsat til behandling på Inatsisartuts forårsmøde 2016 (FM 2016).

Forslaget er udarbejdet som led i en revision af den gældende landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed (Ltf. nr. 10 af 21. maj 2002). Det er i denne forbindelse fundet hensigtsmæssigt at udskille idræts- og motionsområdet til særskilt lovgivning.

 

Forslaget har overordnet til formål at styrke idrætsområdet i bred forstand. Det vil sige både idræt og motion.

 

Forslaget tilsigter at give idrætsområdet en klarere status og større betydning som et offentligt ansvarsområde, herunder at tydeliggøre de offentlige myndigheders og idrætsorganisationers ansvar på området.

 

Forslaget fastsætter ved afgrænsningen af anvendelsesområdet samtidig nogle overordnede formål. Det vil heraf ses, at lovens formål i høj grad også tjener sundheds- og socialpolitiske formål. Idræt og motion skal derfor både ses som en værdi i sig selv og et redskab til opnåelse af formål, der har stor samfundsmæssig værdi i øvrigt.

 

Der er i forslaget fokus på to hovedområder. For det første fremme af idræt, herunder konkurrenceidræt, og motion. For det andet forebyggelse og bekæmpelse af doping og manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing).

 

Forslaget indeholder således regler om det offentliges ansvar for både at fremme idræt og motion i hele landet og til at sikre, at idræts- og motionstilbud også er tilgængelige for alle.

 

Forslaget indeholder desuden regler om forebyggelse og bekæmpelse af doping og matchfixing. Dette omfatter, for det første, regler om ansvar og forpligtelser for de offentlige myndigheder og idrættens organisationer, herunder om tilskudsvilkår relateret hertil. For det andet omfatter det regler om organer, der varetager opgaver relateret til forebyggelse og bekæmpelse af doping. Der foreslås i denne forbindelse nedsat et uafhængigt nævn, ”Anti Doping Grønland”, der har til formål at målrette, optimere og koordinere indsatsen mod doping i idræt og motion, herunder ved forebyggelse og bekæmpelse. Der foreslås ligeledes nedsat et klageorgan, ”Grønlands Dopingnævn”, der behandler klager over Anti Doping Grønlands afgørelser vedrørende overtrædelse af antidopingregler.

 

Om baggrunden for forslaget, dets formål og indhold henvises i øvrigt til de til forslaget hørende bemærkninger.

 

Eventuelle bemærkninger til bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 20. januar 2016.

 

Bemærkninger bedes fremsendt til enten til departementets officielle e-mail adresse:

ikiin@nanoq.gl, eller til departementets officielle brevpostadresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med venlig hilsen

 

 

Claus Kleemann

Afdelingschef

E-mail: clkl@nanoq.gl

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

12 januar 10:02:00

Høringsfrist:

20 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl