Offentlig høring af miljøvurdering (VVM), vedrørende indsamling af 2D seismiske data i et område i havet ud for Sydøstgrønland, omfattet af forundersøgelsestilladelse nr. 2012/41.

TGS-NOPEC har den 25. september 2014 meddelt Råstofstyrelsen, at selskabet aflyser at gennemføre de planlagte aktiviteter i år. På baggrund af meddelelsen fra TGS-NOPEC indstilles alle planlagte godkendelsesprocedurer for selskabets indsamling af seismiske data, herunder godkendelse af selskabets VVM-redegørelse.

Beskrivelse:

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2012/41 ansøgt om godkendelse af indsamling af 2D seismiske data fra det af tilladelsen omfattede område. Den ansøgte indsamling af data omfatter ca. 5.000 linjekm. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data kan tage op til 5 måneder.

Kommentarer til det fremsendte udkast til VVM-redegørelse for den ansøgte indsamling af 2D seismiske data bedes fremsendt til Råstofstyrelsen (mlsa@nanoq.gl) senest mandag den 18. august 2014 kl. 12.00 grønlandsk tid.

De grønlandske høringsdokumenter kan findes på den grønlandske høringsportal.

Høringsmaterialet består af:
• Ikke teknisk resumé (Engelsk)
• Ikke teknisk resumé (Grønlandsk)
• Ikke teknisk resumé (Dansk)
• VVM for 2D seismisk dataindsamling, Sydøstgrønland (Engelsk)

Nogle tekniske baggrundsdokumenter er udarbejdet på engelsk, i særskilt tilknytning til TGS-NOPEC's indsamling af seismiske data i 2014. De kan ses på følgende webadresser:

SEG 2013 Noise modelling: http://www.tgs.com/media/investor-webcast/External-links/NIRAS%202013%20(SE%20Greenland%20noise%20modelling).pdf

SEG 2014 Noise Modelling (‘appendix to SEG 2013 report): http://www.tgs.com/media/investor-webcast/External-links/NIRAS%202014%20(appendix%20to%20SE%20Greenland%202013%20noise%20modelling).pdf

Offshore kulbrinteefterforskning i Grønland kan kun udføres i henhold til en forundersøgelsestilladelse, en eneretstilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter eller en tilladelse til videnskabelige undersøgelser.

Ud over at have en tilladelse, skal rettighedshaveren indhente en konkret godkendelse for at kunne udføre en offshore efterforskningsaktivitet. En godkendelse til at udføre offshore efterforskningsaktiviteter er betinget af, at rettighedshaveren opfylder bestemmelserne i råstofloven og anden gældende lovgivning, vilkårene i tilladelsen, bestemmelser i retningslinjer udstedt af Grønlands Selvstyre og de vilkår, der er indeholdt i godkendelsesskrivelsen.

Forud for indgivelse af ansøgning om godkendelse til at udføre en aktivitet, skal ansøgeren indsende en beskrivelse af projektet, indeholdende en fremstilling af hvordan miljømæssige påvirkninger af natur og miljø tænkes begrænset. Baseret på beskrivelsen af projektet vil Pinngortitaleriffik (GN) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) vurdere, om den ansøgte aktivitet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, enten isoleret set eller i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter.

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), på engelsk kaldet Environmental Impact Assessment - EIA, er foretaget og en VVM-redegørelse efter offentlig høring er godkendt af Naalakkersuisut. Der kan ikke udstedes tilladelser og godkendelser til at udføre aktiviteterne før Naalakkersuisut har godkendt VVM-redegørelsen.

Ved en VVM-pligtig aktivitet skal ansøgeren indsende følgende til Råstofstyrelsen med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

• Komplet VVM (på engelsk og grønlandsk) baseret på de relevante strategiske miljøvurderinger, inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse

• Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen på engelsk, dansk og grønlandsk

Når høringsperioden er udløbet vil GN og DCE foretage en endelig vurdering af VVM-redegørelsen og ansøgningsmaterialet i øvrigt på grundlag af bl.a. de modtagne høringssvar, forinden sagen forelægges for Naalakkersuisut til afgørelse. De miljøforanstaltninger, som er skitseret i ansøgningsmaterialet, bør stræbe efter at reducere den samlede risiko for miljøet i videst muligt omfang.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af indsamling af 2D seismiske data 2012/41

Offentliggjort:

23 maj 10:00:00

Høringsfrist:

18 august 12:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl