Offentlig høring af miljøvurdering (VVM), vedrørende indsamling af 2D seismiske data i et område i havet ud for Nordøstgrønland, omfattet af forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13.

Naalakkersuisut har den 26. august 2014 godkendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) fra TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS).

VVM- redegørelsen gælder for planlagte forundersøgelsesaktiviteter, der omfatter 2D seismik i havområdet ud for Nordøstgrønland, med henblik på at indsamle op til 7.000 linje km. seismiske data.

VVM redegørelsen har i udkast været i høring i perioden 23. maj - 18. august 2014 via Naalakkersuisuts hjemmeside.  TGS har efter høringsperiodens kommenteret de indkomne høringssvar.

Den endelige VVM-redegørelse inklusiv hvidbog over de indkomne høringssvar kan ses på denne side.

VVM-redegørelsen giver en generel oversigt over de nuværende forhold i det område, hvor TGS foreslår at indsamle seismiske data.

Den projektaktivitet, der giver anledning til mest opmærksomhed, er undervandsstøj fra luftkanonerne til indsamling af seismiske data. Der har været særlig opmærksomhed på havpattedyr og påvirkningerne fra støj på deres hørelse og adfærd.
DCE og Grønlands Naturinstitut vurderer sammenfattende, at de seismiske undersøgelsers miljøpåvirkninger er tilstrækkeligt belyst, at selskabet har fulgt nogle væsentlige bemærkninger fra DCE og GN vedr. forslag til bedre miljøbeskyttelse, men at der er en vis uenighed omkring effekterne af den seismiske støj på især hvaler.

Som grundlag for Naalakkersuisuts godkendelse indgår bl.a., at VVM-redegørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler, retningslinjer og anbefalinger. Redegørelsen vurderes at give en tilfredsstillende og dækkende beskrivelse af miljø, forventede miljøpåvirkninger samt afværgeforanstaltninger og dermed grundlaget for vurderingerne af påvirkninger.

Det vurderes, at VVM-redegørelsen på tilfredsstillende vis indeholder en gennemgang af de spørgsmål, som der blev rejst under den offentlige høring af det fremlagte udkast til redegørelse og en forklaring på, hvordan svarene er blevet behandlet. De forskellige spørgsmål vurderes som værende tilstrækkeligt belyst.

Klik her for Hvidbog

Den godkendte VVM-redegørelse danner grundlag for godkendelse af selve planen for aktiviteter under de nævnte tilladelser. Alle godkendte aktiviteter finder du på siden her: http://www.govmin.gl/petroleum/approved-activities

Beskrivelse

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2014/13 ansøgt om godkendelse af indsamling af 2D seismiske data i det af tilladelsen omfattede område. Den ansøgte indsamling af data omfatter ca. 7.000 linje-km. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data potentielt vil have en varighed af op til 2½ måneder.

Kommentarer til det fremsendte udkast til VVM-redegørelse for den ansøgte indsamling af 2D seismiske data bedes fremsendt til Råstofstyrelsen (mlsa@nanoq.gl) senest mandag den 18. august 2014 kl. 12.00 grønlandsk tid.

De grønlandske høringsdokumenter kan findes på den grønlandske høringsportal.

Høringsmaterialet består af:
• Ikke teknisk resumé (Engelsk)
• Ikke teknisk resumé (Grønlandsk)
• Ikke teknisk resumé (Dansk)
• VVM for 2D seismisk dataindsamling, Nordøstgrønland (Engelsk)

Nogle tekniske baggrundsdokumenter er udarbejdet på engelsk, i særskilt tilknytning til TGS-NOPEC's indsamling af seismiske data i 2014. De kan ses på følgende webadresser:

NEG 2013 Noise modelling

NEG 2014 Noise Modelling (Appendix to NEG 2013 report)

Offshore kulbrinteefterforskning i Grønland kan kun udføres i henhold til en forundersøgelsestilladelse, en eneretstilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter eller en tilladelse til videnskabelige undersøgelser.

Ud over at have en tilladelse, skal rettighedshaveren indhente en konkret godkendelse for at kunne udføre en offshore efterforskningsaktivitet. En godkendelse til at udføre offshore efterforskningsaktiviteter er betinget af, at rettighedshaveren opfylder bestemmelserne i råstofloven og anden gældende lovgivning, vilkårene i tilladelsen, bestemmelser i retningslinjer udstedt af Grønlands Selvstyre og de vilkår, der er indeholdt i godkendelsesskrivelsen.

Forud for indgivelse af ansøgning om godkendelse til at udføre en aktivitet, skal ansøgeren indsende en beskrivelse af projektet, indeholdende en fremstilling af hvordan miljømæssige og påvirkninger af natur og miljø tænkes begrænset. Baseret på beskrivelsen af projektet vil Pinngortitaleriffik (GN) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) vurdere, om den ansøgte aktivitet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, enten isoleret set eller i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter.

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), på engelsk kaldet Environmental Impact Assessment - EIA, er foretaget og en VVM-redegørelse efter offentlig høring er godkendt af Naalakkersuisut. Der kan ikke udstedes tilladelser og godkendelser til at udføre aktiviteterne før Naalakkersuisut har godkendt VVM-redegørelsen.

Ved en VVM-pligtig aktivitet skal ansøgeren indsende følgende til Råstofstyrelsen med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

• Komplet VVM (på engelsk og grønlandsk) baseret på de relevante strategiske miljøvurderinger, inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse

• Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen på engelsk, dansk og grønlandsk

Når høringsperioden er udløbet vil GN og DCE foretage en endelig vurdering af VVM-redegørelsen og ansøgningsmaterialet i øvrigt på grundlag af bl.a. de modtagne høringssvar, forinden sagen forelægges for Naalakkersuisut til afgørelse. De miljøforanstaltninger, som er skitseret i ansøgningsmaterialet, bør stræbe efter at reducere den samlede risiko for miljøet i videst muligt omfang.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af indsamling af 2D seismiske data 2014/13

Offentliggjort:

23 maj 09:30:00

Høringsfrist:

18 august 12:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl