Høring vedrørende ny version af ”vurdering af virkninger på miljøet” (VVM) i forbindelse med Shell Greenland A/S udvidelse af efterforskningsaktiviteter 2013

Høringssvar findes nederst på siden.

Naalakkersuisut har den 6. september 2013 godkendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) fra Shell Greenland A/S (Shell). VVM-redegørelsen gælder for efterforskningsaktiviteter, som Shell planlægger at gennemføre i 2013 i tilladelsesområderne Anu, Pitu og Napu i Baffin Bugt. De planlagte aktiviteter kan beskrives som et site survey, dvs. undersøgelser som indgår i forberedelsen af evt. senere efterforskningsboring under de nævnte tilladelser. Undersøgelserne, som VVM-redegørelsen er udarbejdet i tilknytning til, omfatter:

• En todimensionel (2D) højopløselig seismisk undersøgelse på flere stationer

• En miljømæssig basisundersøgelse (EBS) på flere stationer

• Servicering af metocean-bøjer, der blev udlagt i 2011 og serviceret i 2012

• Udlægning og bjærgning af bøjer til akustisk optagelse (AMAR)

VVM-redegørelsen har i udkast været til offentlig høring via Naalakkersuisuts hjemmeside og Shell har efter høringsperioden kommenteret de indkomne høringssvar.

Den endelige VVM-redegørelse incl. hvidbog over de indkomne høringssvar kan ses på denne side.

Som grundlag for Naalakkersuisuts godkendelse indgår bl.a., at VVM-redegørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler, retningslinier og anbefalinger. Redegørelsen vurderes at give en tilfredsstillende og dækkende beskrivelse af miljø, forventede miljøpåvirkninger samt afværgeforanstaltninger og dermed grundlaget for vurderingerne af påvirkninger.

Det vurderes, at VVM-redegørelsen på tilfredsstillende vis indeholder en gennemgang af de spørgsmål, der blev rejst under den offentlige høring af det fremlagte udkast til redegørelse og en forklaring på, hvordan svarene er blevet behandlet. De forskellige spørgsmål vurderes som værende tilstrækkeligt belyst og alt i alt vurderes det, at risikoen for miljøpåvirkning, især af narhvalers adfærd, vil være lille, som følge af de seismiske undersøgelsers begrænsede omfang.

Den godkendte VVM-redegørelse danner grundlag for godkendelse af selve planen for aktiviteter under de nævnte tilladelser. Alle godkendte aktiviteter finder du på siden her.

 

 

 

 

Beskrivelse:

Shell Greenland A/S planlægger at gennemføre forundersøgelsesarbejde i Baffinbugten i 2013. Det var oprindeligt planen, at dette forundersøgelsesarbejde skulle finde sted på op til 10 stationer og omfatte en todimensionel (2-D) højopløselig seismisk undersøgelse. Foreløbig VVM blev tilsendt BMP den 1. marts med henblik på offentlig høring. Høring blev foretaget med høringsfrist den 10. maj 2013.

Siden er det i den løbende evaluering af data konkluderet, at det kan blive nødvendigt at foretage yderligere forundersøgelser i 2013 for potentielle kerneboringssteder.
For at redegøre for ændringerne fremsendtes i juni 2013 en ny foreløbig VVM med tilføjelse af den foreslåede udvidelse af arbejdsomfang.

Det er denne nye foreløbige VVM, som nu sendes i høring. Denne version omfatter tekniske oplysninger, der er blevet tilgængelige siden den foreløbige VVM, dateret 1. marts, samt rettelser og ændringer i henhold til de bemærkninger, der blev modtaget i forbindelse med den første offentlige høring.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Høring af foreløbig VVM – udvidelse af arbejdsomfang.

Høringsfrist:

19 august 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl