Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om biblioteksvæsenet

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling fremsender hermed til høring Forslag til Inatsisartutlov om biblioteksvæsenet.

Lovforslaget er udarbejdet som et forslag til en ny Inatsisartutlov i stedet for som ændringsforslag til den gældende landstingsforordning om biblioteksvæsen fra 1979.

Strukturen i den gældende lovgivning er bibeholdt, således at de grundlæggende principper om f.eks. den frie låneret og gratis udlån videreføres, hvorved alle sikres lige adgang til den viden og kultur, der findes.

Derudover er det fundet hensigtsmæssigt at 

 • Det Grønlandske Landsbibliotek fremover betegnes Nunatta Atuagaateqarfia
 • der sker en tilpasning i forhold til den nugældende kommunale struktur
 • der sker en fastsættelse af hvad kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på ved vurderingen af, hvorvidt det på en given lokalitet er nødvendigt at oprette en filial til hovedbiblioteket
 • der fastsættes regler om kvalifikationskrav til lederen af Kalaallit Nunatta Atuagaateqarfia og de kommunale biblioteker
 • lederen af Kalaallit Nunatta Atuagaateqarfia fremover benævnes bibliotekschefen
 • der foretages præciseringer i forhold til Groenlandica-samlingen
 • reglerne om biblioteksvederlag bliver mere fleksible og fremtidssikrede
 • hjemlen til at fastsætte regler om biblioteksvederlag præciseres
 • der foretages en udvidelse af pligtafleveringsbestemmelsen, hvorefter denne nu også omfatter ikke trykt materiale
 • biblioteksvæsenet forpligtes til at stille lydbøger og elektroniske informationskilder til rådighed for brugerne
 • der foretages præciseringer i form af finansieringsbestemmelser og om indtægtsdækket virksomhed

Der er desuden foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til den gældende landstingsforordning.

Der henvises til bemærkningerne til forslaget for uddybning.

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til departementet senest den 6. januar 2014.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

11 december 12:00:00

Høringsfrist:

06 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

lbmp@nanoq.gl