Høring vedrørende forslag til inatsisartutlov om hjælp til børn og unge

Hermed fremsendes Departementet for Familie og Justitsvæsens forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. 2014 om hjælp til børn og unge.

Høringssvaret skal senest sendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen den 24. januar 2014.
Høringssvar fremsendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen, Postboks 260, 3900 Nuuk, eller den officielle e-mail iian@nanoq.gl

Loven er en gennemgribende revision af Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at styrke børn og unges rettigheder. Samtidig skal forslaget være med til at sikre alle børn og unge i Grønland en god og tryg opvækst. De skal blive i stand til at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Dette vil f.eks. indebære en uddannelse og muligheden for at få et selvforsørgende voksenliv.

Arbejdet med børn og unge skal tage udgangspunkt i FN`s Konvention om Barnets Rettigheder. Denne konvention slår fast at, børn har selvstændige rettigheder og skal respekteres på linje med voksne som ligeværdige individer og retssubjekter.

Naalakkersuisut har ønsket at lave en lovgivning som samtidig med at styrke børn og unge rettigheder, følger op på fagpersoners ønsker og anbefalinger til en ny inatsisartutlov. Samtidig har det været prioriteret, at man i kommunerne skal kunne anvende reglerne og at lovgivningen vil hjælpe sagsbehandlerne til at yde den bedst mulige hjælp til børn og unge

Inatsisartutlovforslaget har tidligere været i høring i fra den 11. december 2012 til den 11. januar 2013. Høringssvarene, der blev modtaget i forbindelse med denne høring, vil indgå i det endelige lovforslag, hvis ikke den pågældende høringspart indgiver et nyt høringssvar.

Siden sidste høring af forslaget, er der foretaget ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar efter første høringsrunde. Samtidig er forslaget ændret således, at der i reglerne er indsat den nugældende ordning med Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg. Denne ordning erstatter reglerne i det oprindelige udkast om Det Centrale Børnenævn.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

20 december 16:35:00

Høringsfrist:

24 januar 23:30:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl