Offentlig høring af miljøvurdering (EMA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data inkl. havbundsprøver fra ca. 120 lokaliteter fra de af forundersøgelsestilladelserne nr. 2009/14 og 2012/41 omfattede områder, Nordøstgrønland

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelserne nr. 2009/14 og 2012/41 ansøgt om godkendelse af indsamling af 2D seismiske data inkl. havbundsprøver fra ca. 120 lokaliteter fra de af tilladelserne omfattede områder. Den ansøgte indsamling af data dækker et areal på ca. 5.000 linje km. Ansøgeren vurderer, at indsamlingen af data vil have en varighed af 2 måneder.

Ikke teknisk resumé (dansk)
Ikke teknisk resumé (engelsk)

EMA for 2D seismisk dataindsamling, Nordøstgrønland (engelsk)

Offshore kulbrinteefterforskning i Grønland kan kun udføres i henhold til en forundersøgelsestilladelse, en eneretstilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter eller en tilladelse til videnskabelige undersøgelser.

Ud over at have en tilladelse, skal rettighedshaveren indhente en konkret godkendelse fra Råstofdirektoratet for at kunne udføre en offshore efterforskningsaktivitet. Efterforskningsaktiviteter må ikke påbegyndes før en godkendelse er opnået.

En godkendelse til at udføre offshore efterforskningsaktiviteter er betinget af, at rettighedshaveren opfylder bestemmelserne i råstofloven og relateret lovgivning, vilkårene i tilladelsen under hvilke aktiviteten er ansøgt om, bestemmelserne i retningslinjer udstedt af Råstofdirektoratet og de vilkår, der er indeholdt i godkendelsesskrivelsen.

Offshore kulbrinteefterforskning omfatter bl.a. følgende aktiviteter:

Indsamling af marine 2D seismisk data
Indsamling af marine 3D seismisk data
Meteorologiske og oceanografiske undersøgelser
Indsamling af marine tyngde data
Indsamling af marine magnetiske data
Foretagelse af marine geofysiske/geotekniske og miljøundersøgelser
Marin elektromagnetisk undersøgelse
Isstudier
Indsamling af havbundsprøver

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Forud for indgivelse af ansøgning om godkendelse til at udføre en aktivitet, skal ansøgeren indsende en beskrivelse af projektet (senest 1. februar i det pågældende år) indeholdende en fremstilling af hvordan miljømæssige og evt. kumulative påvirkninger af naturen tænkes begrænset. Baseret på beskrivelsen af projektet vil Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE, tidligere benævnt Danmarks Miljøundersøgelser - DMU) vurdere, om den ansøgte aktivitet vil have eller er i risiko for at få en væsentlig indvirkning på miljøet, enten isoleret set eller i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter.

På grundlag af den vurdering og rådgivning som modtages fra DCE, vil Råstofdirektoratets behandling af den konkrete ansøgning følge én af følgende 3 mulige procedurer:

Procedure nr. 1:

Hvis en aktivitet omfattet af råstofloven antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet, kan en godkendelse af plan for aktiviteten kun meddeles, når en vurdering af virkningerne på miljøet, på engelsk kaldet Environmental Impact Assessment (”EIA”) ved udførelse af aktiviteten er foretaget, og en EIA-redegørelse er godkendt af Naalakkersuisut.

Hvis en aktivitet anses for potentielt at have væsentlig indvirkning på miljøet, skal ansøgeren senest 1. marts indsende følgende til Råstofdirektoratet med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

Komplet EIA (på engelsk og grønlandsk) baseret på de relevante strategiske miljøvurderinger, inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse

Ikke-teknisk resumé (Non Technical Summary, NTS) af EIA’en på engelsk, dansk og grønlandsk

Procedure nr. 2:

Hvis aktiviteten derimod i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter, vurderet på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger på det aktuelle tidspunkt, af DCE anses for ikke at have nogen potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet, uagtet nogle negative påvirkninger kan være mulige, vil ansøgeren blive anmodet om at indgive en rapport om vurdering af forebyggende miljømæssige tiltag, som på engelsk kaldes Environmental Mitigation Assessment (”EMA”).

Hvis en planlagt aktivitet anses ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, skal ansøgeren skal senest den 1. marts indsende følgende til Råstofdirektoratet med henblik på en 8 ugers offentlig høringsperiode:

EMA (på engelsk og grønlandsk) inklusive en model for støjudbredelse af den påtænkte seismiske undersøgelse

Ikke-teknisk resumé (NTS) af EMA vurderingen på engelsk, dansk og grønlandsk

Procedure nr. 3:

Hvis de forventede miljøpåvirkninger af aktiviteten i kombination med andre planlagte eller igangværende menneskelige aktiviteter, vurderet på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger på det aktuelle tidspunkt, af DCE vurderes at være begrænsede, skal ansøgeren i sit ansøgningsmateriale i et særskilt afsnit beskrive, hvilke forebyggende miljømæssige tiltag der skal følges under feltarbejdets udførelse.

Ansøgningsmaterialet sendes til Råstofdirektoratet, som herefter bringer ansøgningen i høring hos forskellige, relevante offentlige myndigheder.

Generelt:

Når høringsperioden er udløbet vil DCE og Grønlands Naturinstitut foretage en endelig vurdering af VVM (/EIA) eller EMA rapporten og ansøgningsmaterialet i øvrigt på grundlag af bl.a. de modtagne høringssvar. De miljøforanstaltninger, som er skitseret i rapporterne/ansøgningen, bør stræbe efter at reducere den samlede risiko for miljøet i videst muligt omfang.

Naalakkersuisut har kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager, hvori en VVM(/EIA) udgør en del af ansøgningsmaterialet, medens Råstofdirektoratet kan træffe afgørelse i sager, hvori en EMA og andre almindelige efterforskningsaktiviteter indgår.

Endelig vurdering af virkninger på miljøet (VVM)/ Environmental Impact Assessment (EIA) som godkendt af Naalakkersuisut den 3. juli 2012

VVM/EIA (engelsk) 

Beskrivelse:

Offentlig høring af miljøvurdering (EMA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data inkl. havbundsprøver fra ca. 120 lokaliteter fra de af forundersøgelsestilladelserne nr. 2009/14 og 2012/41 omfattede områder, Nordøstgrønland

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af ansøgning

Høringsfrist:

15 maj 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl