Sandsugning i Nuuk-region

Indledning
Råstofstyrelsen har modtaget ansøgning, om indsamling af sand, grus og ral fra havbunden fra tre grønlandske virksomheder. Indsamlingen ansøges foretaget ved stiksugning fra sandsugningsfartøjer.

Sammenfaldende for ansøgningerne er områderne ved henholdsvis Timmiannguit, Qooqqut og Qarajat iluat. Der er udstedt midlertidig godkendelse til indsamling i disse områder. Godkendelsen udløber d. 17. august 2012.

Derudover er der søgt om indsamling i området ved Eqaluit Paarliata. Der er ikke udstedt godkendelse til dette område.

Det er vurderet, at disse ansøgte områder er af særlig interesse for befolkningen, da de benyttes rekreativt.

De ansøgte aktiviteter i disse områderne, sendes derfor i offentlig høring, med henblik udstedelse af mulig forlængelse af godkendelser med eventuelt skærpede krav.

Beskrivelse af områderne og den ansøgte aktivitet

Timmiannguit og Qooqqut Klik her for kortmateriale

Der ansøges om at indsamle sand, grus og ral ved Timmiannguit og Qooqqut i Qooqqut fjorden. Indsamlingen ansøges foretaget i de, på kortbilaget, markerede områder. I praksis vil indsamlingen foregå ved stiksugning fra sandsugningsfartøjer. Indsamlingen skal foregå i bevægelse eller med en maksimal punktsugedybde på 1 meter.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), har vurderet at indsamling i området, som minimum, skal foregår 500 meter fra elvudmunding, af hensyn til opgang af fjeldørred. Dette vil blive indskrevet som et krav til virksomhederne.

En eventuel forlængelse af godkendelsen vil være gældende for indeværende år.

Qarajat iluat Klik her for kortmateriale

Der ansøges om at indsamle sand, grus og ral i bunden af Qarajat iluat. Indsamlingen ansøges foretaget i det, på kortbilaget, markerede områder. I praksis vil indsamlingen foregå ved stiksugning fra sandsugningsfartøjer. Indsamlingen skal foregå i bevægelse eller med en maksimal punktsugedybde på 1 meter.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), har vurderet at indsamling i området, som minimum, skal foregår 500 meter fra elvudmunding, af hensyn til opgang af fjeldørred. Dette vil blive indskrevet som et krav til virksomhederne.

En eventuel forlængelse af godkendelsen vil være gældende for indeværende år.

Eqaluit Paarliata Klik her for kortmateriale

Der ansøges om at indsamle sand, grus og ral i bunden af Eqaluit Paarliata. Indsamlingen ansøges foretaget i det, på kortbilaget, markerede områder. I praksis vil indsamlingen foregå ved stiksugning fra sandsugningsfartøjer. Indsamlingen skal foregå i bevægelse eller med en maksimal punktsugedybde på 1 meter.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), har vurderet at indsamling i området, som minimum, skal foregår 500 meter fra elvudmunding, af hensyn til opgang af fjeldørred. Dette vil blive indskrevet som et krav til virksomhederne.

En eventuel godkendelse vil være gældende for indeværende år.

På baggrund af høringssvar foranlediget af denne høring, vil de ansøgte aktiviteter i de tre områderne blive vurderet med henblik på, om disse kan foretages forsvarligt med hensyn til miljøet.

Notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) klik her

Hjemmelsgrundlag

Råstofstyrelsen har med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) overtaget regulering af virksomheder, der indsamler materialer til brug som vej- og byggematerialer eller lignende, med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Regulering foretages i henhold til § 47.

”§ 47. Naalakkersuisut kan godkende, at virksomheder, som producerer og leverer beton, betonvarer samt grus, sten og lignende mineraler til brug i Grønland som vej- og byggematerialer eller lignende, foretager indsamling og brydning af sådanne mineraler til sådant brug, jf. dog stk. 2 og 4. Naalakkersuisut kan ved en godkendelse fastsætte vilkår om alle forhold vedrørende udnyttelsen. Godkendes udnyttelsen, kan den foretages uden udnyttelsestilladelse i det omfang og på de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Udnyttelsen skal foretages forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Stk. 2. Udnyttelse efter stk. 1 må ikke foretages i områder, hvor der er meddelt tilladelse efter § 16 og § 33, og må kun foretages med respekt af undergrundstilladelser efter § 39.

Stk. 3. Virksomheder, der i mindst 2 år før denne inatsisartutlovs ikrafttræden har opfyldt kravene i stk. 1 og drevet den deri nævnte virksomhed, meddeles godkendelse efter stk.1.

Stk. 4. Tildeling af arealer i byer og bygder til brug for den i stk. 1 nævnte virksomhed meddeles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i arealanvendelseslovgivningen.”

Godkendelse fra Råstofstyrelsen fritager ikke ansøger fra at indhente relevante godkendelser fra andre myndigheder.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Råstofstyrelsen

Beskrivelse:

Råstofstyrelsen har modtaget ansøgning, om indsamling af sand, grus og ral fra havbunden fra tre grønlandske virksomheder. Indsamlingen ansøges foretaget ved stiksugning fra sandsugningsfartøjer

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af ansøgning

Høringsfrist:

03 august 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl