Offentlig høring om rapporterne Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, som er udarbejdet i forbindelse med London Mining Greenland A/S’ ansøgning om udnyttelsestilladelse til et jernmineprojekt ved Nuuk

London Mining Greenland A/S (London Mining) ansøger om en udnyttelsestilladelse for et jernmineprojekt i området Isukasia nord for Godthåbsfjorden (Isua-projektet).

Har du problemer med at downloade høringsmaterialet, så kontakt venligst bmp@nanoq.gl

If you experience problems when downloading the attached PDF-files, please contact bmp@nanoq.gl

Arealet, der søges tilladelse til, fremgår af figur 1.

 

Nedenstående to rapporter, vedrørende henholdsvis Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), indeholder begge i starten af dokumenterne et resumé/sammendrag. Man vil derfor kunne danne sig et overblik over hovedpunkterne i det samfundsrelaterede og miljørelaterede høringsmateriale, ved at læse de 2 resumé/sammendrag i VSB`en og VVM`en.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

 - Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB). Alle bilag er inkluderet i samme dokument

- Social Impact Assessment (SIA). All appendices included.

 - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

- Environmental Impact Assessment (EIA)

VVM-bilag (appendices to EIA)

Bilag 1: Naturforhold i undersøgelsesområdet (dansk) - click here for english version
Bilag 2: Rensdyrbestanden i undersøgelsesområdet (dansk) - click here for english version
Bilag 3: Havpattedyr og havfugle i Godthåbsfjorden (dansk) - click here for english version

Bilag 4: Vurdering af luftkvalitet (engelsk - english version) 
Bilag 5: Vurdering af støjforhold (engelsk - english version)
Bilag 6: Vurdering af forhold vedr. olie og kemikalier samt risici for udslip (english version)
Bilag 7: Vurdering af vandforhold (engelsk-english version)
Bilag 8: Geokemisk karakteristik og vurdering af håndtering af mineaffald (english version)
Bilag 9: Vandkraftudvikling - foreløbig undersøgelse (english version)
Bilag 10: Miljøplan (engelsk - english version)

 - DCE og GNIR kommentarer til VVM for Isua-projektet
 - Undersøgelse af Sejladssikkerhed (Navigational Safety Investigation)

Høringssvar fra Hørings Portal for London Minings ISUA projekt, udarbejdet af London Mining: klik her for Hvidbog

Public consultation responses from the public consultation portal for the London Mining ISUA project, prepared by London Mining: click here for Whitebook

Borgermøde 1, den 27. august 2012

Velkomsttale af Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen
Præsentation af Isua-projektet ved London Mining (Engelsk)
Præsentation af myndigheds- og godkendelsesprocessen ved Råstofstyrelsen
Referat fra 1. borgermøde

Borgermøde 2, den 7. september 2012

Præsentation af Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed ved Grontmij
Referat fra 2. borgermøde
Besvarelse af spørgsmål stillet på 2. borgermøde

Borgermøde 3, den 24. september 2012

Præsentation af Vurdering af Virkning på Miljøet ved Orbicon
Referat fra 3. borgermøde
Besvarelse af spørgsmål stillet på 3. borgermøde

Borgermøde 4, den 8. september 2012

Præsentation af det videre forløb ved Råstofstyrelsen
Tale af Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen
Referat fra 4. borgermøde 

Godkendelse af redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse)

Naalakkersuisut har den 23. juni 2013 godkendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) fra London Mining Greenland A/S (London Mining).

VVM-redegørelsen gælder London Minings jernmineprojekt ved Isua i Nuuk-området i Vestgrønland. Redegørelsen er udarbejdet for at sikre, at Isua-mineprojektet ikke medfører uacceptable miljøpåvirkninger.

I VVM-redegørelsen vurderes de påvirkninger, minen vil have på miljøet og naturen i området. Redegørelsen er tilpasset efter indkomne høringssvar og offentlige høringsmøder i perioden august - oktober 2012.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut (GN) vurderer overordnet, at VVM-redegørelsen giver et fyldestgørende billede af projektets miljøpåvirkninger. DCE/GN vurderer, at effekterne af projektet vil kunne reguleres til et niveau, hvor der ikke vil være målbare effekter på bestandsniveau på dyreliv, men at projektet ikke vil kunne gennemføres uden lokale effekter på fordelingen af f.eks. rensdyr. Vedrørende udledning af metaller og kemikalier til miljøet vurderer DCE/GN, at sådanne udledninger vil kunne reguleres til et niveau, hvor der ikke vil være væsentlige miljøeffekter af disse. Alle kemikalier skal godkendes af myndighederne før brug.

Miljøkontrollen af projektet skal være sammensat af egenkontrol og miljøledelse, som London Mining løbende skal gennemføres efter godkendte planer, samt af miljøovervågning og miljøstudier, som gennemføres af Naalakkersuisuts myndigheder. Dette skal sikre en effektiv miljøstyring og miljøbeskyttelse i projektet.

Godkendelsen af London Minings VVM-redegørelse betyder ikke, at Naalakkersuisut har godkendt konkrete løsninger og anlæg i projektet. Dette vil først ske senere, når selskabet søger om godkendelser til opbygning, drift og nedlukning af minen.

Den endelige VVM-redegørelse inkl. tilrettede bilag 6, 7 og 10 til VVM-redegørelsen kan ses på denne side.

- Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - nyeste version (Dansk)

- Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)/ Environmental Impact Assessment (EIA) - newest version (English)

- Bilag 6: Vurdering af forhold vedr. olie og kemikalier samt risici for udslip - nyeste version (Engelsk)

- Bilag 7: Vurdering af vandforhold - nyeste version (Engelsk)

- Bilag 10: Miljøplan - nyeste version (Engelsk)

Beskrivelse:

Offentlig høring om rapporterne Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, som er udarbejdet i forbindelse med London Mining Greenland A/S’ ansøgning om udnyttelsestilladelse til et jernmineprojekt ved Nuuk

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af udnyttelsestilladelse for et jernmineprojekt i området Isukasia

Høringsfrist:

19 oktober 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl