Der er gennemført 2 høringer vedrørende London Mining’s efterforskningstilladelse 2009/16 Isua. Dels en høring om en udvidelse af efterforskningstilladelse 2009/16, dels en høring vedrørende ansøgte aktiviteter i 2012 under efterforskningstilladelse 2009/16. Høringsfristen for begge høringer var den 7. marts 2012.

Offentlig høring vedr. ansøgning om godkendelse af aktiviteter i 2012 under London Mining Greenland A/S’ efterforskningstilladelse 2009/16 (Isua)

London Mining Greenland A/S har ansøgt om godkendelse af en række aktiviteter under selskabets efterforskningstilladelse nr. 2009/16 i området fra Taseraarssuk ved Qugssuk bugt op til elven Kugssua*. Området er beliggende ca. 80 km nordøst for Nuuk. Ansøgte aktiviteter ønskes gennemført som efterforskningsaktiviteter. Der er således endnu ikke ansøgt om udnyttelsestilladelse til påbegyndelse af etablering af jernminen ved Isua.

En eventuel godkendelse af de aktiviteter, der her sendes i høring, har ingen indflydelse på, om eller på hvilke vilkår, der senere vil kunne meddeles en udnyttelsestilladelse. Såfremt der senere ansøges om udnyttelsestilladelse, vil ansøgningsmaterialet, i den forbindelse, ligeledes blive sendt i offentlig høring.

De ansøgte aktiviteter fokuserer på opbygningen af tre feltlejre, hver med plads til ca. 80 mand. Opbygningen af disse feltlejre indbefatter samtidig anlæggelse af ca. 40 km arbejdsveje, etablering af stenbrud, oplagringsplads og brændstofdepot, samt opførelse af en bro med en spændvidde på 110 meter over elven Kugssua. Disse aktiviteter vil gøre det nemmere for London Mining at foretage miljømæssige og geotekniske undersøgelser i forbindelse med en kommende ansøgning om minedrift og tilhørende anlæg længere oppe i terrænet. Aktiviteterne vil desuden forbedre logistikken i forhold til ressourceboringer ved jernforekomsten.

Hvis London Mining Greenland A/S meddeles en godkendelse, skal selskabet inden påbegyndelse af aktiviteterne deponere et beløb til sikring af reetablering af området. Beløbet vil bl.a. komme til udbetaling i det tilfælde, at udnyttelsesfasen ikke påbegyndes på grund af manglende politisk accept af det endelige projekt, eller som følge af eventuelle finansieringsvanskeligheder hos selskabet.

Et ikke-teknisk resume på dansk findes i både den engelske og grønlandske udgave, hvor der ligeledes findes et ikke-teknisk resume på henholdsvis engelsk og grønlandsk.

 - Evaluation of impacts for the contruction of 3 camps and assoriated works (engelsk)
 - Reference Document to application for 3 camps and associated works (engelsk)
 - Kommentarer fra Nationalt Center for Miljø og Energi (engelsk)

*) London Mining Greenland A/S har ansøgt om udvidelse af deres efterforskningstilladelse nr. 2009/16 til at dække det område, hvor de her ansøgte aktiviteter planlægges iværksat. Ansøgning om udvidelsen af tilladelsesområdet er under behandling, og er således ikke politisk godkendt på nuværende tidspunkt. Iværksættelse af de her ansøgte aktiviteter forudsætter, at udvidelsen af tilladelsesområdet for efterforskningstilladelse nr. 2009/16 forinden er blevet politisk godkendt.

Der er gennemført 2 høringer vedrørende London Mining’s efterforskningstilladelse 2009/16 Isua. Dels en høring om en udvidelse af efterforskningstilladelse 2009/16, dels en høring vedrørende ansøgte aktiviteter i 2012 under efterforskningstilladelse 2009/16. Høringsfristen for begge høringer var den 7. marts 2012. 

Offentlig høring vedr. London Mining Greenland A/S’ ansøgning om udvidelse af området for efterforskningstilladelse 2009/16 (Isua)

London Mining Greenland A/S har ansøgt om udvidelse af område for efterforskningstilladelse 2009/16 (Isua). Det område som tilladelsen ansøges udvidet med, er beliggende i området fra Qugssuk 70 km nord for Nuuk, og nordøst over op til elven Kugssua. En efterforskningstilladelse kan populært sagt sammenlignes med en arealtildeling, og giver i sig selv kun mulighed for at foretage meget begrænsede geologiske undersøgelser med håndholdte redskaber. Egentlige større efterforskningsaktiviteter, såsom boring, sprængning og etablering af faste anlæg mv. kræver særskilt ansøgning og godkendelse af myndighederne.

London Mining Greenland A/S har sideløbende fremsendt en særskilt ansøgning om gennemførelse af aktiviteter under den udvidede del af området for efterforskningstilladelse 2009/16, såfremt denne udvidelse godkendes af Naalakkersuisut. De ansøgte aktiviteter omfatter bl.a. opsætning af tre camps, kørsel i terræn, etablering af arbejdsveje og konstruktion af bro. London Mining Greenland A/S arbejder hen imod en udnyttelse af jern i området Isua, og har i den forbindelse brug for de nye støttepunkter til udførelse af tekniske, biologiske og ressourcemæssige undersøgelser.

 

Høringsskrivelse vedr. udvidelse af område for efterforskningstilladelse nr. 2009/16 (dansk)

Beskrivelse:

Offentlig høring vedr. ansøgning om godkendelse af aktiviteter i 2012 under London Mining Greenland A/S’ efterforskningstilladelse 2009/16 (Isua)

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

En eventuel godkendelse af de aktiviteter, der her sendes i høring, har ingen indflydelse på, om eller på hvilke vilkår, der senere vil kunne meddeles en udnyttelsestilladelse. Såfremt der senere ansøges om udnyttelsestilladelse, vil ansøgningsmaterialet, i den forbindelse, ligeledes blive sendt i offentlig høring

Høringsfrist:

07 marts 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl