Offentlig høring i forbindelse med ansøgning fra Betoncentralen i Nuuk om støv- og støjreducerende tiltag

Indledning

Betoncentralen A/S har været placeret på Siaqqinneq 1 siden 1984. Betoncentralen knuser sten på denne placering.

Kommuneqarfik Sermersooq har over en årrække modtaget klager om støvgener, som kommer fra Betoncentralen. Klagerne kommer blandt andet fra beboerne i boligområdet syd for Betoncentralen i Nuussuaq og klager om støv på skiløjperne.

Efter krav fra myndighederne ansøger Betoncentralen derfor om at opføre installationer, med henblik på at reducere støv- og støjgener. Alle installationerne bliver placeret inden for Betoncentralens nuværende arealtildelte område. Dette fremgår af høringsmaterialet.

Det har ikke været muligt for kommunen at anvise et bedre egnet areal til Betoncentralens aktiviteter.

Ansøgningen fra Betoncentralen redegør for ansøgte støv- og støjreducerende løsninger på kort og langt sigt.

Såfremt det vurderes at der kan gives en miljøgodkendelsen til tiltagene, vil det løbende blive vurderet om tiltagene har tiltænkte virkning samt om de overholder krav stillet i miljøgodkendelsen. Disse målinger kan føre til tilretninger og eventuelt yderligere installeringer med henblik på at nedsætte enten støv- eller støjgener.

Høringssvar til ansøgningen bedes fremsendt til Råstofdirektoratet (bmp@nanoq.gl) senest den 18. juni 2012 kl. 12 grønlandsk tid.

De grønlandske høringsdokumenter kan findes på den grønlandske høringsportal.

Hjemmelsgrundlag

Råstofdirektoratet har med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) overtaget regulering af virksomheder der bryder/indsamler stenmaterialer med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Regulering foretages i henhold til § 47.

§ 47. Naalakkersuisut kan godkende, at virksomheder, som producerer og leverer beton, betonvarer samt grus, sten og lignende mineraler til brug i Grønland som vej- og byggematerialer eller lignende, foretager indsamling og brydning af sådanne mineraler til sådant brug, jf. dog stk. 2 og 4. Naalakkersuisut kan ved en godkendelse fastsætte vilkår om alle forhold vedrørende udnyttelsen. Godkendes udnyttelsen, kan den foretages uden udnyttelsestilladelse i det omfang og på de vilkår, som fremgår af godkendelsen. Udnyttelsen skal foretages forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.
Stk. 2.  Udnyttelse efter stk. 1 må ikke foretages i områder, hvor der er meddelt tilladelse efter § 16 og § 33, og må kun foretages med respekt af undergrundstilladelser efter § 39.
Stk. 3.  Virksomheder, der i mindst 2 år før denne inatsisartutlovs ikrafttræden har opfyldt kravene i stk. 1 og drevet den deri nævnte virksomhed, meddeles godkendelse efter stk.1.       
Stk. 4. Tildeling af arealer i byer og bygder til brug for den i stk. 1 nævnte virksomhed meddeles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i arealanvendelseslovgivningen.”

Miljøgodkendelse fra Råstofdirektoratet fritager ikke ansøger fra at indhente relevante godkendelser fra andre myndigheder.  

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Råstofdirektoratet

Beskrivelse:

Offentlig høring i forbindelse med ansøgning fra Betoncentralen i Nuuk om støv- og støjreducerende tiltag

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Betoncentralen redegør for ansøgte støv- og støjreducerende løsninger på kort og langsigt.

Høringsfrist:

18 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl