Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboring nr. 1 & 2 i havet vest for Grønland (VVM og VSB)

Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc. ansøgte i marts 2010 om godkendelse af planer om to efterforskningsboringer i havet vest for Grønland i Disko Vest-licensområdet ”Sigguk”. Disse 2 første boringer blev godkendt af Naalakkersuisut den 14. juni 2010 efter at en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) havde været i offentlig høring.

Høringsdokumenterne fra de to første boringer er tilgængelige her.
Råstofdirektoratet har fra Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn Energy plc. modtaget en ny ansøgning om godkendelse af planer om yderligere to efterforskningsboringer i havet vest for Grønland i 2010. Denne nye ansøgning vedrører således planer om efterforskningsboring nr. 3 og 4.

En miljøkonsekvensvurdering (VVM) og en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) for de ansøgte boringer nr. 3 og 4 er nu sendt i offentlig høring med tidsfrist for indlevering af høringssvar den 11. august 2010.

 

Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer i havet vest for Grønland (VVM og VSB)

Råstofdirektoratet har fra Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc modtaget en ansøgning om godkendelse af planer om to efterforskningsboringer i havet vest for Grønland i sommeren 2010.
Ansøgningsmaterialets centrale bestanddel består af en Environmental Impact Assessment (EIA), også kaldet en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Desuden er vedlagt en Social Impact Assessment (SIA), også kaldet en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB).
VVM’en der er sendt i høring er del af en ansøgning om en tilladelse til at udføre to efterforskningsboringer i havet vest for Grønland. Placeringerne er benævnt Alpha og T8 i både VVM’en og VSB’en.
Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. planlægger at ansøge om to efterforskningsboringer mere. De præcise placeringer er ikke afgjort idet ny data stadig skal vurderes. De to placeringer vil dog være en af de fire placeringer benævnt C3/T3, T4, T16, T23 i både VVM’en og VSB’en. I henhold til Råstoflovens § 74 skal Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. indlevere en ny VVM som en del af denne ansøgning. Den ny VVM vil blive sendt i høring. Dette forventes at ske i juni 2010.
Hvis projektet forløber som planlagt og uden nogen forsinkelser planlægger Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. at ansøge om yderligere to efterforskningsboringer. De to sidste placeringer vil være de sidste to af de placeringer C3/T3, T4, T16, T23 beskrevet i VVM’en og VSB’en, og som ikke allerede er blevet ansøgt om i de to tidligere ansøgninger. I henhold til Råstoflovens § 74 skal Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd / Cairn Energy plc. indlevere en ny VVM som en del af denne ansøgning. Den ny VVM vil blive sendt i høring. Dette forventes i givet fald at ske i juli 2010 og afhænger af projektets fremdrift.
En tilladelse til en efterforskningsboring skal gives af Naalakkersuisut før nogen mobilisering i grønlandsk farvand kan påbegyndes. Beslutningen fra Naalakkersuisut baseres på ansøgningerne, høringssvarene samt Råstofdirektoratet og Danmarks Miljøundersøgelsers evalueringer af ansøgningerne.
Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Inden olieefterforskningsaktiviteter indledes til havs skal selskaberne der står for arbejdet foretage en Vurdering af aktivitetens Virkninger på Miljøet – en VVM-redegørelse. Dette er et lovkrav og redegørelserne skrives som regel af et konsulentfirma. DMU har beskrevet kravene til indholdet af VVM-rapporterne, og for hver type aktivitet der kan medføre miljøpåvirkninger skal selskabet skrive en VVM-redegørelse. Alle disse rapporter skal bedømmes og godkendes af DMU og i tilfælde af prøveboring også af Naalakkersuisut.
En VVM-redegørelse er en grundig udredning af, hvordan natur og miljø kan blive påvirket, og hvordan effekterne bedst begrænses.
Inden der på et senere tidspunkt eventuelt kan ske godkendelse af udbygning af oliefaciliteter skal der udarbejdes særskilte VVM-redegørelser for de næste skridt i udviklingen af et oliefelt: Udbygning og afgrænsning af feltet, egentlig udvinding, transport af olie, kommende afvikling m.m. Det er dog således at VVM-rapporten for en prøveboring også skal medtage scenarier for hvordan en udnyttelse af et felt vil kunne foregå miljømæssigt forsvarligt. VVM-rapporterne skal opdateres når der sker ændringer i planlægningen.
Ender prøveboringerne med en beslutning om at gå videre med udvinding, fortsætter VVM-processen og de forskellige godkendelsesprocedurer. DMU/GN skal også bedømme rapporterne og indstille til Naalakkersuisut om de beskrevne aktiviteter kan indledes, og DMU/GN skal indgå i bedømmelsen af de fremsendte planer for projektets udvikling.

 

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB)

Råstofprojekter kan have omfattende samfundsmæssige og økonomiske virkninger - både positive og negative. En forståelse af samspillet mellem råstofprojekter og samfundet generelt er derfor afgørende for at kunne øge de positive virkninger og reducere de negative virkninger af et råstofprojekt.
Følgende emner er vigtige i grønlandsk sammenhæng:
- Inddragelse af grønlandsk arbejdskraft;
- Involvering af grønlandske virksomheder;
- Videnoverførsel (uddannelsesordninger), der kan sikre langsigtet kapacitetsopbygning og lokale kompetencer inden for mineindustrien og de tilhørende følgeerhverv;
- Sociokulturelle værdier og traditioner.
De vigtigste formål i processen med udarbejdelse af en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for et råstofprojekt i Grønland er:
- at engagere alle relevante interessenter i en proces med drøftelser og offentlige høringer,
- at give en detaljeret beskrivelse af det samfundsmæssige udgangspunkt (baseline) før projektet iværksættes, som skal danne grundlag for udviklingsplanlægning, bæredygtighedstiltag og fremtidig overvågning,
- at foretage en vurdering på grundlag af indsamlede baseline-data for at identificere både positive og negative virkninger på lokalt og nationalt niveau,
- at optimere de positive virkninger og minimere de negative virkninger i hele projektets levetid,
- at forhandle en Samarbejdsaftale mellem selskabet, Kommune og selvstyret på plads baseret på vurderingen af den samfundsmæssige bæredygtighed,
- at udvikle en Benefit and Impact Plan for implementering af på de planlagte foranstaltninger.
Det er dog vigtigt at anskue vurderingen af den samfundsmæssige bæredygtighed i forhold til hele projektet, især Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), der også skal udarbejdes og afleveres.
Råstofdirektoratet anmoder høringsparterne om en udtalelse med hensyn til, om ansøgningsmaterialet giver anledning til bemærkninger fra høringsparterne.
Udtalelsen bedes fremsendt til Nunaoil A/S (nunaoil@nunaoil.gl) eller Råstofdirektoratet (bmp@nanoq.gl) senest onsdag den 21. april 2010.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Høringsfrist:

21 april 12:00:00